Bergvärme, ytjordvärme och värmepumpar

Värmepumpar innebär alltid hantering av kemikalier som kan vara skadliga för miljön.

Därför måste du anmäla till kommunens miljöavdelning om du ska installera jord- eller bergvärme.

Har du vanliga element med varmvatten kan bergvärme eller ytjordvärme vara ett bra alternativ när oljan blivit för dyr eller pannan slutat att fungera.

Så anmäler du

För att installera en värmepump för jordvärme eller bergvärme behöver du göra en anmälan till kommunens miljöavdelning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  • Jordvärme innebär att du får en lång spritvattenslang placerad på en meters djup i din trädgård.
  • Bergvärme betyder att slangen i stället placeras i ett djupt borrhål.

Båda metoderna ger en energibesparing och är därmed en klimatsmart idé, men det finns risker och det är därför du behöver göra en anmälan. Anläggningar som pumpar vatten från djupa jordlager anses påverka miljön så mycket att det även krävs en tillståndsprövning.

Checklista

Innan du startar kan du prata med energi- och klimatrådgivaren för att få tips och råd kring ditt byte av uppvärmningsskälla. Du bör exempelvis kontakta minst tre olika försäljare. Då får du underlag där du kan jämföra värmepumparna och priserna för ex borrning.

Läs mer om energi- och klimatrådgivarna här Öppnas i nytt fönster.

Glöm inte att skrotning av eventuell oljecistern också bör ingå i anbudet, och att miljöavdelningen vill ha ett intyg om skrotningen.

Rita gärna in din planerade värmeslinga eller borrhål på värmepumpskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kontrollera samtidigt avstånd till grannen, andra borrhål och avstånd till annat av betydelse, till exempel om det finns fornlämningar eller förorenad mark. Tänk på att det kan fattas information i kartan. Skriv ut kartan och använd den som underlag när du informerar grannar och entreprenörer. Om du hellre vill använda annan karta så går det förstås också bra.

Kontrollera att fornfynd inte skadas. Detta gäller speciellt vid slingor i marken. Länsstyrelsens information om fornfynd finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du vill borra - informera dina närmaste grannar och be dem lämna ett skriftligt yttrande om dina planer. Med närmaste grannar menas de grannar som har direkt gräns till din tomt och de grannar som ligger på andra sidan vägen jämfört med din tomt. Med de närmaste grannarna menas också de grannar som har sina tomter inom en radie på 30 meter från något av dina borrhål. Om din borra hamnar inom 10 meter från grannens tomtgräns eller inom 30 meter från närboendes dricksvattenbrunn är det extra viktigt med ett grannyttrande. Kontrollera om grannarna har egna borrhål för bergvärme eller dricksvatten och var dessa i så fall är placerade. Om grannen har en enskild avloppsanläggning bör avståndet till denna vara minst 50 meter. Gränsgrannar ska tillfrågas/informeras och även de grannar som inte gränsar till fastigheten, men som råkar ligga inom en radie på 30 meter från den plats där du tänkt borra för bergvärme.

Fyll i anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i samråd med värmepumpsförsäljaren och skicka med en ritning över närliggande fastigheter med din planerade borra inritad samt godkännandena från grannar eller intyg från dig själv.

När anmälan är komplett med tar handläggningen några veckor. Som mest kan det ta sex veckor. Sedan får du ett beslut med villkor för att få installera. Avgiften följer taxan som beslutas av kommunfullmäktige.

Efter bygg- och miljönämndens beslut kan borrningen eller grävningen påbörjas. Om du påbörjar arbetet innan anmälan lämnats in eller om du helt skulle glömma att anmäla får du betala en miljösanktionsavgift , samt extra avgift för handläggning av miljösanktionsavgiften.

Risker vid borrning för bergvärme

Vid grävning kan fornlämningar eller fornfynd påträffas. Alla fornlämningar (även oregistrerade) är skyddade enligt Kulturmiljölagen 2 kap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om du påträffar fornlämning eller fornfynd ska du anmäla det till Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om två borrhål för bergvärme ligger mindre än 20 meter från varandra kan funktionen i båda borrhålen försämras. Kontrollera därför om grannen redan har borrat för bergvärme. Den som borrar inom 10 meter från grannens tomtgräns ska ha ett skriftligt godkännande från grannen.
Alla grannar som gränsar till din fastighet och de som bor tvärs över gatan där du vill borra ska informeras och få tycka till om dina planer. Lämna Grannemedgivande till dessa grannar med en tydlig karta över var du tänkt borra. Miljöavdelningen bedömer i slutändan om platsen du vill borra på är lämpligt eller ej. Detta gäller också grannar som kan ha en dricksvattenbrunn inom 30 meter från ditt planerade borrhål.

Brunnen kan sina, vattnet kan bli grumligt och vattenkvaliteten i övrigt kan ändras. Därför måste du ha ett godkännande av grannen innan du börjar borra om grannen använder sin brunn till dricksvatten och den ligger inom 30 meter från din bergvärmeborra. Kontakta grannarna, berätta om borrningen och fråga om dricksvattenbrunnar.

Borrningen kan skada närliggande byggnader genom sättningar och sprickor. Kontrollera i förväg vem som har ansvaret om skador skulle uppstå. Förebygg framtida tvister genom att ta kort på huset så du kan visa hur det såg ut före borrningen. Du kan även be grannarna att göra detsamma. Kontrollera att installatören som du köper anläggningen av har en ansvarsförsäkring som täcker uppkomna skador, samt att borraren är rätt försäkrad.
Eventuella skadeståndskrav kring borrningen regleras och avgörs i en civilrättslig process och är inget som miljöavdelningen hanterar.

Borrningen kan orsaka ökade eller ibland minskade grundvattenflöden och grundvattennivåer på närliggande fastigheter. Sambandet kan vara svårt att bevisa. Av säkerhetsskäl kräver därför bygg- och miljönämnden att alla värmeborrar ska fyllas igen med cementblandad bentonit, som är ett slags lera, eller förses med en så kallad energikapsel. Det är en skyddskapsel av plast som placeras i borrhålet innan köldbärarslingan förs ner i borrhålet. Att fylla med stenmjöl är inte tillåtet.
Du får inte släppa ut borrkaxvatten till dagvattnet.

Köldmedia

Precis som kylskåp behöver en värmepump köldmedia för att fungera. Trots att de köldmedier som används idag är mindre farliga än de som användes tidigare, måste de hanteras med försiktighet. Om de kommer ut kan de förstärka den så kallade växthuseffekten. Reglerna kring hanteringen av köldmedia är omfattande och du får inte själv installera eller påverka ledningar eller behållare för köldmedia.

Köldbärarvätska

Det vatten som pumpas runt i en slinga från bergvärmepumpen och ner i ett borrhål kallas köldbärarvätska och består ofta av 25 - 30 procent ren sprit. Detta vatten får inte läcka ut till grundvattnet och därför ställs det höga krav på installationen. Samma sak gäller ytjordvärme, men då leds slingan runt i marken på cirka en meters djup.

Luftvärmepump

Många väljer att installera luftvärmepump för att den är billigare att installera än till exempel bergvärme. En del luftvärmepumpar värmer också upp varmvattnet i varmvattenselementen.

Det är samma regler för köldmedia för värmepumpar som ovan för bergvärme och ytjordvärme.

Om du ska installera en luftvärmepump behöver du inte göra någon anmälan till kommunen, men tänk på att pumpen ska monteras så att grannen inte störs. Om det uppstår olägenhet för dina grannar kan du behöva flytta värmepumpen eller ta bort den helt. Kontakta därför grannarna i förväg och ta hjälp av leverantören för att avgöra rätt placering och storlek för att uppnå låga bullernivåer. Tänk på att ha viss marginal. Pumpen kan låta mer med tiden när den blivit sliten.

Om dina grannar klagar på bullret kan du bli tvungen att låta en miljökonsult mäta och beräkna bullret. Mätningen görs oftast vid grannens uteplats eller fasad. Det är alltså på dessa platser som du måste veta hur mycket det bullrar när pumpen låter som värst, till exempel en kall vinternatt.

Om grannarna fortfarande blir störda av buller från värmepumpen efter dina åtgärder kan du i värsta fall få bekosta en bullerutredning. Det kostar cirka 10 000 - 15 000 kr.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: