Miljö och hälsoskydd

Hälsoskyddsarbetet i Höganäs kommun syftar till att kommunens invånare ska ha en hälsosam och god livsmiljö. Miljöavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken inom hälsoskyddsområdet.

Vill du lämna ett klagomål?

Tala alltid först med den som är ansvarig för det du vill klaga på.
Är du hyresgäst ska du vända dig till din hyresvärd. Om du inte får gehör för ditt klagomål kan du vända dig till miljöavdelningen i Höganäs kommun. Alla klagomål registreras i miljöavdelningens ärendehanteringssystem. Om du vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn när du kontaktar oss. Om du är anonym kan du dock inte få någon återkoppling.

Vid klagomål kan bygg- och miljönämnden besluta om förbud eller åtgärder för att skydda människors hälsa och miljön.

Om det uppstår problem i en fastighet som du själv äger ska du kontakta ditt försäkringsbolag. Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att förebygga och åtgärda eventuella problem.

Avfallsfrågor, markfrågor, bekämpningsmedel, bostäder, trafik, industri, miljöfarlig verksamhet samt tillsyn av verksamheter som hanterar kemiska, hygieniska och kosmetiska produkter. Inom hälsoskyddsområdet sköter avdelningen bland annat tillsyn av tillståndspliktiga bolag, idrottsanläggningar, förskolor och skolor, enskilda avlopp och hygienverksamheter som till exempel frisörer, massörer, tatuerare, fotvårdare, microneedling samt andra yrkesmässigt hygieniska verksamheter.

 • Handlägga anmälningar och granska rapporter
 • Utföra föranmälda eller oanmälda inspektioner
 • Handläggning av klagomål
 • Utsläpp till luft, mark och vatten
 • Kemikaliehantering
 • Avfallshantering
 • Verksamheters egenkontroll och hushållning med energi och resurser
 • Kontroll av fartyg som kommer in till Höganäs hamn

Inspektörerna lämnar anvisningar till verksamhetsutövare inom olika branscher som till exempel kan gälla försiktighetsmått som de ska tänka på för att inte orsaka olägenheter för människor och omgivande miljö.

 • problem i bostäder eller allmänna lokaler (fukt, lukt, rök, buller)
 • utsläpp av avloppsvatten, olja eller andra flytande föroreningar
 • buller i stadsmiljön
 • störande vedeldning
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: