Miljö och hälsoskydd

Hälsoskyddsarbetet i Höganäs kommun syftar till att kommunens invånare ska ha en hälsosam och god livsmiljö. Miljöavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken inom hälsoskyddsområdet.

Vill du lämna ett klagomål?

Tala alltid först med den som är ansvarig för det du vill klaga på.
Är du hyresgäst ska du vända dig till din hyresvärd. Om du inte får gehör för ditt klagomål kan du vända dig till miljöavdelningen i Höganäs kommun. Alla klagomål registreras i miljöavdelningens ärendehanteringssystem. Om du vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn när du kontaktar oss. Om du är anonym kan du dock inte få någon återkoppling.

Vid klagomål kan bygg- och miljönämnden besluta om förbud eller åtgärder för att skydda människors hälsa och miljön.

Om det uppstår problem i en fastighet som du själv äger ska du kontakta ditt försäkringsbolag. Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att förebygga och åtgärda eventuella problem.

Avfallsfrågor, markfrågor, bekämpningsmedel, bostäder, trafik, industri, miljöfarlig verksamhet samt tillsyn av verksamheter som hanterar kemiska, hygieniska och kosmetiska produkter. Inom hälsoskyddsområdet sköter avdelningen bland annat tillsyn av tillståndspliktiga bolag, idrottsanläggningar, förskolor och skolor, enskilda avlopp och hygienverksamheter som till exempel frisörer, massörer, tatuerare, fotvårdare, microneedling samt andra yrkesmässigt hygieniska verksamheter.

 • Handlägga anmälningar och granska rapporter
 • Utföra föranmälda eller oanmälda inspektioner
 • Handläggning av klagomål
 • Utsläpp till luft, mark och vatten
 • Kemikaliehantering
 • Avfallshantering
 • Verksamheters egenkontroll och hushållning med energi och resurser
 • Kontroll av fartyg som kommer in till Höganäs hamn

Inspektörerna lämnar anvisningar till verksamhetsutövare inom olika branscher som till exempel kan gälla försiktighetsmått som de ska tänka på för att inte orsaka olägenheter för människor och omgivande miljö.

 • problem i bostäder eller allmänna lokaler (fukt, lukt, rök, buller)
 • utsläpp av avloppsvatten, olja eller andra flytande föroreningar
 • buller i stadsmiljön
 • störande vedeldning

Hur du överklagar

Du kan överklaga beslut som du fått från miljöavdelningen eller bygg- och miljönämnden. Du skickar alltid ditt överklagande till miljöavdelningen.

Nedan ser du vad som ska vara med i brevet eller mejlet om överklagande. Beroende på vad beslutet gäller, så hanteras det av olika instanser. Det är miljövdelningen som sedan skickar ditt överklagande till respektive instans.

Du kan överklaga ett beslut som fattats av bygg- och miljönämnden eller delegationsbeslut som kommer från miljöavdelningen. Det kan gälla till exempel avgiften som du ska betala till miljöavdelningen för exempelvis miljöfarlig verksamhet, eller livsmedelsverksamhet, eller ett föreläggande om åtgärder med mera.

 • Du kan överklaga beslutet senast tre (3) veckor efter det att du fick det.
 • Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla information om det beslut som du vill överklaga. Du ska också ange vilka skäl du stödjer ditt överklagande på. Beroende på vad beslutet gäller, så hanteras det av olika instanser, men du skickar alltid ditt överklagande till miljöavdelningen.

 

 • Miljösanktionsavgift överklagas direkt till mark- och miljödomstolen
 • Beslut med stöd av miljöbalken överklagas till länsstyrelsen.
 • Beslut utifrån tobakslagen överklagas till Förvaltningsrätten
 • Beslut utifrån livsmedels och foderlagsstiftningen - överklagas till länsstyrelsen.
 • Beslut om avgift inom livsmedels- och foderlagsstiftningen överklagas till länsstyrelsen.
 • Beslut om sanktionsavgifter inom livsmedelskontrollen överklagas till Förvaltningsrätten.
 • Beslut utifrån strålskyddslagen överklagas till Förvaltningsrätten.
 • Beslut utifrån lagen om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner överklagas till förvaltningsrätten.
 • Beslut angående ärenden som rör marknadskontroller överklagas till Förvaltningsrätten.

 1. Skriv vilket beslut som du överklagar till miljöavdelningen.
 2. Skriv beslutets diarienummer, beslutsdatum och vad beslutet handlar om.
 3. Förklara varför du tycker att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.
 4. Skicka med sådant som du tycker är viktigt för att beslutet ska bli riktigt/korrekt.
 5. Avsluta med namnteckning, namn, personnummer (eller organisationsnummer), adress och telefonnummer.

Överklagandet mejlas till miljöavdelningen eller skicks till: Höganäs kommun, Miljöavdelningen, Järnvägsgatan 8, 263 38 Höganäs. Det måste ha kommit till avdelningen inom tre (3) veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Har ditt överklagande kommit in till miljöavdelningen i rätt tid, skickas det vidare till instansen som hanterar överklagandet, om avdelningen inte själv ändrar beslutet på det sätt som du har begärt.

Eventuella frågor besvaras av handläggaren för ditt ärende.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: