Avgifter för bygglov

Kostnaden för att handlägga bygglov, rivningslov, marklov, anmälningspliktiga åtgärder med mera står du som söker för.

Avgiften varierar beroende på flera olika faktorer och räknas ut för varje enskilt ärende. Faktorer som påverkar är bland annat vad du ska bygga, byggnadens utformning, hur stort du bygger, om det är inom eller utanför detaljplan, om åtgärden innebär avvikelse från detaljplanen, om det krävs tekniskt samrådsmöte och om mätavgifter tillkommer.

Priser

Avvikelser från detaljplanen debiteras med 20 % extra av granskningsavgiften. Planavgift kan tillkomma för åtgärder inom detaljplaner som är nyare än 1989.

Avgift för ansökan om strandskyddsdispens är enligt gällande taxa ca 10 000 kr oavsett om den blir godkänd eller avslagen. Strandskyddet är som ett tungt vägande och viktigt intresse. Du kan få dispens från strandskyddet om du har särskilda skäl.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: