Bygglovsprocessen

Här får du information om hur bygglovsprocessen går till, från att du ansöker om bygglov till att du har byggt klart och får ett slutbesked.

Innan du söker bygglov finns det en del saker som kan vara bra att ta reda på och förbereda. Krävs bygglov för det som du vill göra? Finns det förutsättningar att få bygga det som du vill och vilka ritningar behöver du lämna in?

Behöver du ansöka om bygglov?
Ett första steg är att ta reda på om det krävs bygglov för den åtgärd du vill göra. Här hittar du information och guider som leder dig genom de vanligaste åtgärderna, du kan också hitta vilka handlingar du ska skicka in med din ansökan.

Finns det förutsättningar att bygga det som du vill?
Nästa steg är att ta reda på vad som får byggas på den tänkta platsen. Om platsen ligger inom detaljplanerat område så finns det tydliga bestämmelser om vad som får byggas.

Detaljplanen beskriver:

  • Vad som får byggas på ett område.
  • Hur stora byggnaderna får vara (höjd och utbredning).
  • Ibland även utseendet på byggnader.

Här hittar du detaljplanen för din fastighet.

Enklast ansöker du via vår e-tjänst. Tillsammans med din ansökan bifogar du de ritningar och handlingar vi behöver.

När vi gått igenom din ansökan meddelar vi dig om ansökan är fullständig eller om du behöver komplettera den.

Du kompletterar din ansökan genom att skicka in det som saknas via e-tjänsten, mejla till kommunen@hoganas.se eller lämna handlingarna på servicecenter i Stadshuset, alternativt posta dem till servicecenter, Centralgatan 20, 263 38 Höganäs.

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom tio veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max tio veckor, alltså 20 veckor totalt.

I samband med att du fått ett beslut skickat till dig får även dina grannar och andra berörda parter en underrättelse om att ditt bygglov har beviljats.

Beslutet kungörs även i Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du får börja bygga först fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts, och inte överklagats och du har fått ett startbesked

Vid större ändringar och nybyggnationer, blir du och kontrollansvarige kallad till ett tekniskt samråd. På det tekniska samrådet går vi tillsammans igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras.

Kontrollansvarige brukar vara den som tar fram ett förslag till kontrollplan i större projekt. På mötet får du också mer information om bygglovsprocessen.

Du får börja bygga först fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts och inte överklagats och du har fått ett startbesked.

I enklare ärenden får du ditt startbesked tillsammans med bygglovsbeslutet.

I komplexa ärenden eller större projekt får du först startbesked efter att du har lämnat in kompletteringar eller efter att vi har hållit ett tekniskt samråd.

Om du påbörjar bygget innan du fått startbesked kan en byggsanktionsavgift tas ut eller så måste du återställa det som du har påbörjat.

Vid större ändringar och nybyggnationer gör vi arbetsplatsbesök under tiden bygget pågår. Tillsammans med dig och kontrollansvarig granskar vi att bygget följer kontrollplanen, gällande lagar och regler och det som står i ditt bygglovsbeslut.

Vid större ändringar och nybyggnationer kallas du också till ett slutsamråd. På slutsamrådet går vi igenom byggnationen och kontrollplanen. Kontrollansvarig ska ha skrivit ett utlåtande om hur kontrollplanen följts och om några eventuella noteringar finns om själva utförandet.

Du får inte börja använda det du har byggt eller ändrat innan du har fått slutbesked.

Slutbesked får du när du visat att alla krav är uppfyllda enligt bygglovet, kontrollplanen och startbeskedet. Det framgår av ditt startbesked vad du behöver redovisa inför slutbesked.

Om du tar byggnaden i bruk innan du fått slutbesked kan en byggsanktionsavgift tas ut.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: