Tillsyn och ovårdad tomt

Om en åtgärd som kräver bygglov har utförts utan lov kallas detta för olovligt byggande eller så kallat svartbygge.

Om du bygger utan bygglov och startbesked kan byggnadsnämnden stoppa bygget. Du riskerar också att du måste riva alltihop, om byggnadsnämnden bedömer att den inte kan bevilja lov i efterhand. Dessutom får du betala straffavgifter. Olovligt byggande, påföljder och ingripanden behandlas i 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900).

Ovårdad tomt eller fastighet - ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare är du skyldig att se till att din tomt är i ett vårdat skick. Det innebär att tomten ska vara städad så att det inte finns risk för olycksfall eller att det blir en olägenhet för omgivningen.

Vad som kan vara en olägenhet för omgivningen avgörs från fall till fall. Maskrosor som växer vilt eller oklippt gräsmatta räknas inte som ovårdad fastighet. Om byggnaden däremot förfaller och tomten är dåligt skött och fylld med diverse föremål eller drar till sig skadedjur är byggnadsnämnden skyldig att ta upp ärendet för tillsyn.

Du som tomtägare är också skyldig att hålla häckar och annan växtlighet intill gatukorsningar och tomtutfarter i vårdat skick för att för att hindra att olyckor sker.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: