Ritningar och handlingar för bygglov

När du ansöker om lov eller gör en anmälan är det viktigt att du lämnar rätt handlingar tillsammans med din ansökan eller anmälan. Vilka handlingar du ska bifoga beror på vad du tänker bygga.

I ritningsarkivet hittar du gamla ritningar på din fastighet som kan vara bra att ha när du bygger om eller ska ansöka om bygglov.

Ritningsarkiv

Klicka här för att se gamla ritningar på din fastighet

Nybyggnadskartan visar hur du får bygga på tomten. Där står bland annat fastighets­gränser, fastig­hetens mått, be­stämmelser från detalj­planen. Den visar även de byggnader som redan finns på tomten och an­slutnings­punkter till vatten, avlopp, el och liknande.

Nybyggnadskartan behövs när det är en volymökning på huset eller komplementsbyggnad, såsom nybyggnad och tillbyggnad (förutom Attefall). På nybyggnadskartan ritar du in var på fastigheten du planerar att bygga, den blir då en situationsplan

Fasadritningar beskriver byggnadens utvändiga utseende från alla väderstreck som åtgärden berör. På fasadritningar ska exempelvis takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas liksom materialval och kulör(er) för aktuella fasader.

Fasadritningen ska:

 • vara i skala 1:100 eller1:200
 • beskriva alla fasader som bygglovet gäller
 • ha både nuvarande och blivande marklinjer ut till tomtgräns utritade – om markhöjderna kommer att förändras
 • namnge de olika fasaderna, till exempel ”fasad mot syd”.

En planritning visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.

En planritning är en måttsatt ritning som ska:

 • vara i skala 1:100 eller 1:200
 • visa rumsindelningen sett uppifrån
 • ange vad varje rum ska användas till, som till exempel sovrum, kök och så vidare
 • ange varje rums storlek i kvadratmeter
 • beskriva köksinredning och fast inredning i hygienrum och tvättstuga
 • visa tydligt hur dörrar och fönster är placerade. Samma gäller för trappor och andra nivåskillnader.

Om du saknar planritning över ditt hus kan du i många fall hitta den i vårt ritningsarkiv eller få hjälp av svårt servicecenter att ta fram dem.

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan.

Sektionsritningen ska:

 • vara i skala 1:100 eller 1:200
 • visa konstruktionen
 • visa grundläggningssättet
 • visa rumshöjden
 • visa bjälklagens placering
 • visa takkonstruktionen
 • måttsättas så att rumshöjderna och byggnadshöjden framgår.

En markplaneringsritning visar hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar, murar och andra åtgärder. Du kan utgå ifrån tomtkartan när du skapar en markplaneringsritning.

Markplaneringsritningen ska:

 • vara i skala 1:500
 • visa nya och befintliga marklinjer
 • visa sockelhöjd.

En teknisk beskrivning är en redovisning av en byggnadskonstruktion och beskriver projektets tekniska delar.

En ventilationsritning ska bland annat visa

 • hur rördragningen kommer att ske
 • var tilluft respektive frånluft kommer att anslutas.

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten, dess byggnader och omgivningen ovanifrån (länk till situationsplan nedan).

 • vara i skala 1:400.
 • visa var staketen, planket eller muren ska placeras på tomten.
 • visa in- och utfarter.
 • ange längd och mått
 • baseras på en tillförlitlig karta som visar fastighetsgränserna och eventuella befintliga hus.
 • På fasadritningen beskriver hur ditt plank, mur eller staket kommer att se ut i genomskärning.
 • ha både nuvarande och blivande marklinjer ut till tomtgräns utritade – om markhöjderna kommer att förändras
 • namnge de olika fasaderna, till exempel ”fasad mot syd”

Ibland krävs det ett produktblad, exempelvis vid ansökan om solceller. Bladet beskriver produkten som du ska installera och det får du av företaget där du köper produkten.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: