Ordlista

På den här sidan förklarar vi de vanligaste begreppen som är viktiga att förstå när du ansöker om bygg- rivnings- eller marklov, anmäler en åtgärd eller ansöker om strandskyddsdispens.

Även om det inte krävs bygglov för vissa åtgärder kan det krävas en anmälan. Du måste få ett skriftligt starbesked innan du får börja bygga. Bygglovsavdelningen har fyra veckor på sig att lämna ett startbesked från det att anmälan är komplett.

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en kommun eller en annan myndighet.

Byggherren är den som anlitar en kontrollansvarig när så krävs.

Avståndet från markplanet till skärningen mellan fasadplanet och ett takplan med 45 graders lutning. Markplanet bestäms av medelmarknivån invid byggnaden.

En byggrätt är den maximala grad av bebyggelse som tillåts på en fastighet enligt en detaljplan. Byggrätten regleras oftast genom en area, höjd på byggnaden och avstånd till tomtgräns.

Till exempel hur många kvadratmeter som får byggas, hur många våningar som får byggas, avstånd till tomtgräns och mellan byggnader med mera.

Är en sorts karta som visar hur mark och vatten ska användas för ett område. Detaljplanen reglerar ofta byggnadshöjder, byggrätt det vill säga antalet kvadrat som får bebyggas och vart byggnader exempelvis inte får placeras.

Förhandsbeskedet är ett sätt att ta reda på om du kommer att få bygglov för att bygga en ny byggnad på en plats där det inte varit någon byggnad förut, alltså en nybyggnation.

Ansökan om Förhandsbesked – Höganäs kommun (hoganas.se)

Grannehörande kallas det när grannar eller andra sakägare som berörs av åtgärden får möjlighet att säga sin mening. Grannehörande sker när bygglovsansökan innehåller avvikelser från detaljplanen eller att åtgärden inte finns reglerad i detaljplan. Det är handläggaren som sköter grannehörandet.

En så kallad KA medverkar för att säkerställa att kraven enligt aktuella lagar uppfylls. Den kontrollansvarige hjälper byggherren att upprätta en kontrollplan, ser till att den följs och att nödvändiga kontroller under byggnationen utförs. Du som ska bygga anlitar själv en kontrollansvarig som är certifierad enligt PBL (plan- och bygglagen.) Hitta en kontrollansvarig Kontrollansvarig - Boverket

Ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som behöver utföras inom ett projekt för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden uppfylls.

Skrivs under vid enklare byggnationer.

En miljöinventering ska göras innan rivning påbörjas. Den ska skickas in tillsammans med ansökan. Inventera vilka material som förekommer för det byggnadsverk som ska rivas. Det är mycket viktigt att ta reda på om det finns miljöfarligt avfall. Miljöinventeringen ska även redovisa hur avfallet kommer att hanteras.

NCS är ett färgsystem som används för att beskriva och kommunicera olika färger. Det hjälper till att identifiera och välja färger genom att ge dem specifika koder baserade på deras nyans, ljushet och mättnad. Det används inom design, arkitektur och målning för att underlätta färgval och kommunikation.

Nybyggnadskarta krävs vid all nybyggnation. Denna säkerställer tomtgränser och husets placering. Nybyggnadskartan tas fram av geodataavdelningen. beställs via e-tjänst
skillnad på förenklad och vanlig

En kartbild över din fastighet som visar befintliga byggnader och tomtgränser. Rita in var den nya byggnaden ska placeras Situationsplanen ska visa var den nya byggnaden ska placeras. Byggnaden ska måttsättas och mått till tomtgräns ska anges.

Generellt gäller strandskyddet 100 meter från strandkanten. På vissa platser är det utökat till 300 meter. Strandskyddet gäller både in mot land och ut i vattnet och inkluderar alltså även miljön under vattnet.

I vissa ärenden kallar kommunen till ett tekniskt samråd. På det tekniska samrådet går man igenom bland annat hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt.

En planritning redovisar alla våningsplan i en byggnad. Planritningen visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.

En remiss är en skriftlig begäran (fråga) från en myndighet till en annan myndighet eller organisation om ett uttalande i ett visst ärende.

Det finns områden på landsbygden som inte har en detaljplan, men där bebyggelsen ändå är tät. I plan- och bygglagen kallar man den typen av områden för sammanhållen bebyggelse.

Du måste ha fått ett startbesked från byggenheten innan du får påbörja en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. I startbeskedet fastställer bygglovsenheten kontrollplanen, bland annat utifrån det som har kommit fram vid det tekniska samrådet. Man fastställer också eventuella villkor för att få påbörja arbetena. I vissa enklare bygglov- och anmälningsärenden ingår starbesked i beslutet och du kan då direkt påbörja åtgärden.

När byggåtgärderna har avslutats kallar bygglovsenheten till slutsamråd (vid större ärenden). Då går man bland annat igenom hur kon­trollplanen har följts.

Byggenheten ger ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda enligt kontrollplanen. De åtgärder som du har angett i lovet eller anmälan ska anses vara slutförda i och med att slutbesked utfärdas. Du får inte ta en byggnad i bruk (till exempel flytta in i den) eller en annan anläggning förrän du har fått ett slutbesked.

Alla kommuner måste ha en plan som beskriver kommunens syn på hur kommunen ska utvecklas. Den planen kallas översiktsplan. I den står till exempel vilka områden som har pekats ut som lämplig för att bygga och vilka delar som det inte bör byggas i.

Här hittar du Höganäs kommuns översiktsplan.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: