Vanliga frågor och svar om bygglov

Här hittar du de vanligaste frågorna som rör bygglov.

Ett bygglov är ett myndighetsbeslut på att en viss åtgärd får utföras på en viss plats och att kraven i plan- och bygglagen uppfylls. När du har fått bygglov får du inte börja bygga direkt utan du får vänta tills du har fått ett startbesked. Klicka på boxarna för mer information.

Frågor och svar

Du ska ta kontakt med kommunens handläggare som har hand om tomtköer och fördelningen av kommunala tomter. Handläggarna kan hjälpa dig med information om vad som är möjligt att bygga inom respektive tomt utifrån gällande detaljplan.

Mer information hittar du här.

Det är bygg- och miljönämnden som beslutar om bygglov. Nämnden har beslutat i delegationsordningen vilka typer av beslut som bygglovshandläggarna på samhällsbyggnadsförvaltningen får fatta och vilka typer av beslut som politikerna i byggnadsnämnden ska ta. Det kallas beslut på delegation.

Mer information hittar du här Öppnas i nytt fönster..

Kommunen tar ut avgift för behandling av bygglov, anmälan, beslut om startbesked och slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Avgiften ska täcka kommunens kostnad för myndighetsutövning utifrån de förutsättningar som ärendet kräver. Även om ansökan återtas före beslut och vid avslag av ansökan debiteras en avgift för utfört arbete.

Avgiften tas ut enligt en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Avgiften grundar sig på ett underlag från Sveriges kommuner och landstings taxamodell.

Det är svårt att ange en exakt kostnad för olika bygglovsärenden. Storleken på det som ska byggas, eventuell avvikelse från detaljplan, krav på kommunikation med grannar och prisbasbeloppet styr hur mycket din ansökan eller anmälan kostar.


Avvikelser från detaljplanen debiteras med 20 % extra av granskningsavgiften.

Planavgift kan tillkomma för åtgärder inom detaljplaner som är nyare än 1989.

Beställning av kartmaterial

Fullständig nybyggnadskarta: 9 454 kronor
Förenklad nybyggnadskarta: 4 727 kronor
Enkelt underlag för situationsplan – hämtas gratis här.

Avgift för strandskyddsdispens

Avgift för ansökan om strandskyddsdispens är enligt gällande taxa ca 10 000 kr oavsett om den blir godkänd eller avslagen.

Taxor

Startbeskedet är ett beslut som innebär att du kan starta bygget. Villkoren för att få ett startbesked beskrivs i bygglovet. När byggnadsnämnden avgör om ett startbesked kan ges bedömer nämnden om dina åtgärder kan antas uppfylla samhällskraven. I startbeskedet ska byggnadsnämnden:

  • Fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna
  • Bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna om sådana villkor behövs
  • Bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning om utstakning behövs
  • Bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslutet om slutbesked
  • Ge upplysningar om krav enligt annan lagstiftning, i den mån sådana upplysningar behövs.

Mer information hittar du här Öppnas i nytt fönster..

Ett slutbesked är ett beslut och godkännande från byggnadsnämnden att byggnadsåtgärden anses slutförd och att byggnadsverket får tas i bruk och användas. Innan du har fått ett slutbesked får du inte börja använda byggnaden eller projektet. Slutbesked krävs för alla åtgärder som omfattas av startbesked, det vill säga för alla åtgärder som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan.

Mer information hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vad mark och vatten får användas till. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan, detta kallas för det kommunala planmonopolet. Det är även kommunen som ansvarar för tolkning av de gällande detaljplanerna.

Hämta din detaljplan här Öppnas i nytt fönster.

Planbestämmelserna anger vad din tomt får användas för, till exempel för bostäder, garage eller kontor. Vanliga bestämmelser fastställer byggnaders maximala yta och höjd, antal våningar, om vinden får inredas och inom vilken del av tomten byggnaderna får uppföras.

Mer information hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sammanhållen bebyggelse är grupp byggnader som angränsar direkt till varandra eller avskiljs av en väg, gata eller av parkmark. För att klassas som sammanhållen bebyggelse ska gruppen bestå av minst tjugo bebyggda tomter. För att få reda på om din fastighet ligger inom eller utom sammanhållen bebyggelse kontakta någon av våra bygglovhandläggare.

Mer information hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ja, tillgänglighetskraven i Boverkets byggregler ska kunna uppfyllas i bostäder och lokaler oavsett om du som brukare har full rörlighet. Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor.

Det som byggs idag ska kunna användas också av personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp. Även personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor ska kunna använda den byggda miljön.

Mer information hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nej, det avgör du själv. Överklagandehänvisningen bifogas till alla beslut om bygglov. Den informerar om möjligheten att överklaga ett beslut om du anser att kommunen har tagit ett felaktigt beslut och du vill få saken prövad i en överprövningsprocess.

Att ett beslut vinner laga kraft innebär att beslutet gäller och inte längre kan överklagas.

Mer information hittar du här Öppnas i nytt fönster..

Ett bygglov gäller i fem år, men du ska börja arbetena inom två år för att ett lov ska fortsätta gälla.

Mer information hittar du här Öppnas i nytt fönster..

Du får flytta in i ditt nya hus så fort du har fått ett slutbesked från kommunen. Ett slutbesked är ett beslut där byggnadsnämnden konstaterar att du har följt bygglovet, kontrollplanen, eventuella villkor och Boverkets byggregler dina byggnader och anläggningar kan anses slutförda och får tas i bruk.

I vissa enklare fall där startbesked ges i samband med bygglovet och där tekniskt samråd inte är nödvändigt ska ett slutsamråd hållas på byggarbetsplatsen.

Mer information hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När du har gått igenom guiden Öppnas i nytt fönster. och har tagit fram nödvändiga handlingar på din ansökan kan du göra detta via våra e-tjänster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: