Agenda 2030

I september 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Den består av 17 mål som ska uppnås till år 2030 och ersätter de åtta milleniemål som löpte ut år 2015. Agenda 2030 syftar till att uppnå långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Höganäs kommuns verksamheter har starka kopplingar till genomförandet av agendan. Höganäs har redan gjort många insatser som har stärkt kommunens genomförande. Från och med 2021 är Höganäs kommun med i Glokala Sverige, det innebär att vi kommer att utveckla kommunens arbete med Agenda 2030 ytterligare.

Höganäs har ett stort intresse i att bidra till en hållbar framtid. Det återspeglas inte minst i kommunens vision där en av byggstenarna är ett ”Långsiktigt hållbart Höganäs”, med de tillhörande strategierna ”Stärkt social hållbarhet” samt ” Förverkliga miljömässig hållbarhet”.

I Höganäs miljöprogram 2015–2025 hanteras mål i kommunen för ekologisk hållbarhet i huvudsak, också kommunens naturvårdsplan hanterar ekologisk hållbarhet. Samlat styrande dokument för social hållbarhet finns inte sammanställt i kommunen, men arbete för stärkt social hållbarhet pågår på många områden i kommunens verksamheter. Höganäs har idag goda ekonomiska förutsättningar och bedömer att den ekonomiska utvecklingen är långsiktigt hållbar.

Under 2021 har Höganäs också gått med i Glokala Sverige, som är ett kommunikations- och utbildningsprojekt som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och finansieras av Sida.

Under 2021 arbetar vi fram en nulägesbeskrivning som syftar till att ge såväl en överblick som konkreta exempel på hur vi i Höganäs kommun samverkar för att nå de 17 globala målen och dess delmål. I det fortsatta arbetet är intentionen att identifiera konkreta förbättringsinsatser för att bidra ännu mer till att vi uppnår de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

En översiktlig analys om kommunens arbete med Globala målen kan hämtas från KOLADA Öppnas i nytt fönster., där har RKA i samråd med SCB, Agenda 2030-delegationen och ett antal kommuner och regioner tagit fram nyckeltal för globala målen, nyckeltalen redovisas för samtliga kommuner. Höganäs kommun placerades i topp nationellt både 2020 och 2021 vid en jämförelse av nyckeltalen.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: