Mark, vatten och natur

Kommunen har en viktig roll vad det gäller att skydda våra vattenmiljöer genom att till exempel förhindra näringsläckage och spridning av förorenande ämnen. Att planera stads- och landsbygdsmiljö utifrån perspektivet om ett långsiktigt hållbart samhälle är väsentligt.

Att planera och sköta kommunen på ett hållbart sätt innebär också att värna om fina och ibland unika naturområden, både till havs och på land, och att gynna den biologiska mångfalden. I kommunens naturvårdsplan finns nuläge, mål och åtgärder för att utveckla naturvärden i kommunen.

Koppling till Agenda 2030

FN:s globala mål 6. Illustration som föreställer en vattenglas med en pil riktad nedåt. Vit grafik på ljusblå bakgrund.
FN:s globala mål 8. Illustration som föreställer en ett stapeldiagram med en pil uppåt. Vit grafik på purpurröd bakgrund.
FN:s globala mål 11. Illustration som föreställer en byggnader och hus. Vit grafik på orange bakgrund.
FN:s globala mål 12. Illustration som föreställer en återvinningsprocess. Vit grafik på ljusbrun bakgrund.
FN:s globala mål 14. Illustration som föreställer en fisk under vattenytan. Vit grafik på blå bakgrund.
FN:s globala mål 15. Illustration som föreställer ett träd och några fåglar. Vit grafik på grön bakgrund.

Detta ska vi göra

  • Bevarande och stärkande av våra ekosystemtjänster är en förutsättning för hållbar utveckling. Negativ utveckling av jordens ekosystemtjänster är en utmaning som är lyft till global nivå. Vi har nyttjat mark- och vattenresurser med fokus på de ekosystemtjänster som är mest synliga som frukter, grödor och trävirke. brist på helhetsperspektiv har medfört en negativ utveckling för det som kallas biologisk mångfald.
  • Att utveckla ekosystemtjänster som finns i Höganäs är komplext, men när vi lyfter det i samhällsplaneringen tar vi steg i rätt riktning.
  • Klimatanpassning är de anpassningar vi behöver göra för att kunna möta ett förändrat klimat. Klimatanpassningsåtgärderna är integrerade i kommunens samhällsplanering. Men utifrån miljöprogrammet är det viktigt att belysa behovet av klimatanpassning då det har direkta kopplingar med åtgärder för att begränsa klimatförändringarna.

Mark, vatten och natur: kommunens mål

Uppföljning: sker enligt åtgärdsplanerna. Målet är uppnått när vattenmyndigheterna har beslutat att statusen har uppnåtts.

Förtydligande: målet gäller från 2016 och framåt.

Uppföljning: sker enligt åtgärdsplanerna. Målet anses uppfyllt när åtgärderna i åtgärdsplanerna är genomförda.

Förtydligande: klimatförändringarna medför påverkan på många delar av samhället. Höjd havsnivå, ökade nederbördsmängder och ökad torka behöver beaktas i vår samhällsplanering.

Uppföljning: redogörelse för hur målet hanteras i samhällsplaneringen.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: