Hållbar konsumtion

Konsumtion och livsstil påverkar miljön på lokal, regional, nationell och global nivå, både direkt och indirekt. Produktion och konsumtion av varor ger upphov till olika typer av miljöpåverkan under varornas hela livscykel, från råvaruutvinning och produktion till användning och slutligt omhändertagande.

Exempel på miljöproblem som kan kopplas samman med konsumtion är klimatpåverkan, spridning av kemikalier samt utarmande av naturresurser och biologisk mångfald.

Koppling till Agenda 2030

FN:s globala mål 2. Illustration som föreställer en skål med varm mat. Vit ikon på ljusbrun bakgrund.
FN:s globala mål 6. Illustration som föreställer en vattenglas med en pil riktad nedåt. Vit grafik på ljusblå bakgrund.
FN:s globala mål 8. Illustration som föreställer en ett stapeldiagram med en pil uppåt. Vit grafik på purpurröd bakgrund.
FN:s globala mål 11. Illustration som föreställer en byggnader och hus. Vit grafik på orange bakgrund.
FN:s globala mål 12. Illustration som föreställer en återvinningsprocess. Vit grafik på ljusbrun bakgrund.
FN:s globala mål 14. Illustration som föreställer en fisk under vattenytan. Vit grafik på blå bakgrund.
FN:s globala mål 15. Illustration som föreställer ett träd och några fåglar. Vit grafik på grön bakgrund.

Detta ska vi göra

  • Miljöanpassad upphandling är en nyckelåtgärd i detta sammanhang. Att välja ekologiska och klimatsmarta livsmedel är ett exempel på hur kommunen ska arbeta för att bidra till en mer hållbar konsumtion.
  • Ett annat exempel är att ställa miljö- krav vid nybyggnation och renoveringar av kommunens fastigheter.
  • En viktig del av hållbar konsumtion är avfallsminimering, det vill säga att minska mängden avfall som uppstår. Insikten om att alla produkter som konsumeras förr eller senare blir ett avfall, måste finnas med redan vid inköpstillfället. Att ha ett livscykelperspektiv vid inköp och upphandling kan spara både pengar och naturresurser.

Hållbar konsumtion: kommunens mål

Förtydligande: Samma krav ska ställas på externa entreprenörer vid upphandling av kostverksamhet. Kommunen ska prioritera ekologiska livsmedel från lokala producenter vid inköp av livsmedel.

Uppföljning: Andel ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen mäts årligen.

Förtydligande: Målet gäller från 2015 och framåt. Motsvarande krav ska ställas på externa entreprenörer vid upphandling av kostverksamhet.

Uppföljning: Uppföljning sker enligt åtgärdsplanerna. Målet anses uppfyllt när åtgärderna i åtgärdsplanerna är genomförda.

Förtydligande: Målet förväntas uppnås 2023. Matsvinnet som omfattas är kökssvinn, serveringssvinn och tallriksvinn.

Uppföljning: Interna och externa kostverksamheter redovisar årligen hur de arbetar med målet genom att rapportera mätvärden från verksamheterna.

Förtydligande: Målet gäller från 2015 och framåt.

Uppföljning: Uppföljning sker enligt åtgärdsplanerna. Målet anses uppfyllt när åtgärderna i åtgärdsplanerna är genomförda.

Förtydligande: Höganäs miljöanpassar byggprojekt genom aktiva åtgärder där miljöcertifierade byggnader, materialval, livscykelanalyser och cirkulära affärsmodeller används för att minska miljöpåverkan från kommunens byggprojekt.

Uppföljning: Teknik- och fastighetsförvaltningen och Höganäshem redovisar årligen hur man arbetar med målet. Byggprojekt med certifiering, standardisering eller liknande redovisas.

Förtydligande: Målet gäller från 2015 och framåt. Exempel på ”miljömässigt relevanta krav” kan vara krav på farliga ämnen som inte får finnas i produkten, krav på energieffektivitet och krav på resurshushållning. Även byggkoncessioner ska omfattas av dessa krav. Uppföljning:

Uppföljning sker enligt åtgärdsplanerna. Målet anses uppfyllt när åtgärderna i åtgärdsplanerna är genomförda.

Förtydligande: Målet möter mål om minskade avfallsmängder i kommunens avfallsplan.

Uppföljning: Uppföljning sker enligt åtgärdsplanerna. Målet anses uppfyllt när åtgärderna i åtgärdsplanerna är genomförda.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: