Transporter

Höganäs kommun ska jobba för att begränsa trafikens negativa miljöpåverkan. Luftföroreningar påverkar växter och djur genom övergödning, försurning och förändrat klimat. Partiklar och marknära ozon försämrar människors hälsa.

Koppling till Agenda 2030

FN:s globala mål 9. Illustration som föreställer transparanta kuber staplade på varandra. Vit grafik på orange bakgrund.
FN:s globala mål 11. Illustration som föreställer en byggnader och hus. Vit grafik på orange bakgrund.
FN:s globala mål 12. Illustration som föreställer en återvinningsprocess. Vit grafik på ljusbrun bakgrund.
FN:s globala mål 13. Illustration som föreställer ett öga med jordklotet som pupill. Vit grafik på grön bakgrund.

Detta ska vi göra

  • Miljöbelastningen från kommunens egna och upphandlade transporter ska minska. Kommunen kan också på olika sätt verka för miljöförbättrande åtgärder i den geografiska kommunen.
  • För att bättre kunna möta det transportbehov som finns måste cykel-, gång- och kollektivtrafik utvecklas och göras mer attraktiva. Kommunen har ett ansvar för att planera rätt, inspirera och underlätta för dem som bor och verkar i kommunen att välja mer miljöanpassade transporter. Region Skåne har tagit fram mål för färdmedelfördelningen där det övergripande målet är att en tredjedel av alla resor ska ske med bil, en tredjedel med kollektivtra fik och en tredjedel till fots eller med cykel år 2050.

Transporter: kommunens mål

Förtydligande: målet gäller den geografiska kommunen och omfattar alla resor som görs, såväl inom kommunen som in i och ut ur kommunen. Kommunens fysiska planering ska verka för att det blir lätt att gå och cykla överallt.

Uppföljning: antalet resor till fots, med cykel, med kollektivtrafik och med bil mäts i resvaneundersökningar (RVU) med några års mellanrum.

Förtydligande: målet gäller antal laddningsställen i den geografiska kommunen. Med laddningsställen avses en plats där det finns en eller flera ”vanliga” laddstolpar eller en plats med snabbladdningsstation. Möjlighet att ladda elbilar ska finnas på strategiska platser, det vill säga där människor uppehåller sig en längre tid, till exempel på arbetet eller vid boende i flerfamiljshus. Laddningsställen som räknas in i målet kan vara kommunens eller extern aktörs, dock räknas inte laddning vid enbostadshus in.

Uppföljning: Antal laddningsställen i den geografiska kommunen sammanställs årligen.

Förtydligande: målet gäller:

• förvaltningarnas och de helägda kommunala bolagens egna fordon, • upphandlade persontransporter,
• upphandlade tjänster utförda med hjälp av lastbilar, arbetsmaskiner, och liknande.
• transporter av varor kommunen köper in.

Uppföljning: uppföljning sker i de fyra punkterna ovan.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: