Mätning

Vi utför mätningsinsatser i anslutning till husutsättning, lägeskontroller, vid upprättande av nybyggnadskarta och grundkarta, i samband med lantmäteriförrättning eller vid underhåll av primärkarta och stomnät.

Det är viktigt att ett nytt hus, en tillbyggnad eller en anläggning byggs på rätt plats enligt beviljat bygglov. Behovet av utstakning gås igenom vid det tekniska samrådet. Behövs utstakning så finns uppgifter om villkor och tidpunkt i byggnadsnämndens startbesked.

Den som utför utstakningen ska ha mätningsbehörighet. Geodataavdelningen behöver minst fem arbetsdagar för att kunna förbereda, beräkna och planera in ett utstakningsuppdrag. I regel stakas alltid färdigt fasadliv ut och inte husgrunden. Vid utstakningen ska fastigheten helst vara fri från travar med byggmaterial. Det ska finnas virke för profiler med lämpliga dimensioner för pålar på 45 x 70 mm och för brädor på 22 x 70 mm.

Grovutstakning sker normalt innan schaktningen påbörjas. Här markeras byggnadens alla hörn med en noggrannhet på fem centimeter. Utmätningen görs med träkäppar eller markeringsfärg som vi tillhandahåller. I samband med grovutstakningen markeras ofta en arbetshöjd eller föreslagen golvhöjd enligt beviljat bygglov.

Vid finutstakningen anges husets exakta läge. Det kan ske efter att markarbetet till husgrunden är avslutat eller i direkt anslutning till en grovutstakning. Innan en finutstakning kan genomföras måste byggprofiler sättas upp. Profilerna placeras cirka en meter utanför varje hushörn. Först trycks pålar ner eller förankras så att de ger god stabilitet. I nästa steg avvägs alla pålar till den i bygglovet föreslagna golvhöjden och brädorna sätts upp mellan pålarna. När profilerna är på plats markerar mätningspersonalen med hjälp av en totalstation det exakta läget av varje fasadsida. Markeringen görs med spik i överkanten av en profilbräda. Byggnadens fasadliv bildas nu genom att spänna en lina mellan två spikar tillhörande respektive fasadsida.

Behov av en lägeskontroll bedöms vid det tekniska samrådet. Vid lägeskontrollen görs en inmätning av byggnaden eller anläggningen. Det slutgiltiga läget ska då stämma överens med placering och måttsättning enligt bygglovsbeslutet. Observera att lägeskontrollen måste vara utförd och godkänd av byggnadsnämnden innan nämnden kan ge ett slutbesked och byggnaden eller anläggningen får tas i bruk.

Om du är osäker på läget för din fastighetsgräns kan vi hjälpa dig att återfinna gränsmarkeringarna. Där vi inte återfinner någon gränsmarkering markerar vi med träkäpp eller färgmarkering. En gränsutvisning innebär aldrig att man får nya gränsrör. En gränsutvisning är inte juridiskt bindande så om du inte är överens med din granne eller om gränsmärken saknas helt eller delvis kan du istället ansöka om fastighetsbestämning hos Lantmäteriet.

En gränsutvisning är inte någon fastighetsrättslig åtgärd

Gränsen visas ut utifrån handlingar upprättade vid tidigare utförd lantmäteriförrättning, d.v.s. Lantmäterimyndigheten fattar inget nytt beslut om gränsens läge. I vissa fall kan dokumentationen av gränser som tillkommit i äldre tid vara av bristande kvalitet eller saknas. I dessa fall kan gränsens läge vara osäkert och en exakt gränsutvisning svår att genomföra.

Vid behov av ett fastställande av gränsens exakta läge kan en s.k. fastighetsbestämning göras istället för gränsutvisning. Vill du ha nya gränsrör krävs en s.k. särskild gränsutmärkning. För dessa typer av myndighetsutövning hänvisas till Lantmäteriet.

 

En lantmäteriförrättning är i sin helhet en myndighetsutövning som Lantmäteriet ansvarar för. Den ansvarige förrättningslantmätaren har alltid det formella ansvaret för fastighetsbildningsärendet.

Höganäs kommun har ett avtal med Lantmäteriet att inom området med primärkarta och/eller områden med detaljplan att utföra vissa förrättningsmoment som beräkning, mätningsarbete och utmärkning. Inom ett sådant avtalsområde är det personal från Geodataavdelningen som möter sakägare vid fältarbetet i samband med en lantmäteriförrättning.

Höganäs geodetiska stomnät består av ca 2500 punkter. Stompunkterna fungerar som underlag för all mätning i samband med framställning av kartor, fastighetsbildning och utbyggnad av infrastrukturen.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: