Notarius publicus

Notarius publicus ("offentlig tjänsteman" på latin) är en gammal tradition i rättsväsendet och är en internationell titel. Notarius publicus är en enskild person som länsstyrelsen utser. I Höganäs kommun är det Kullajuridik som företräder Notarius publicus.

Notarius publicus ska hjälpa allmänheten med följande frågor:

  1. Bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehållet i handlingar
  2. Närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts
  3. Kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar
  4. Efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser
  5. Ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk betydelse och överlämna sådana förklaringar till tredje man
  6. Bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan
  7. Bestyrka översättningar i den mån språkkunskaperna medger det
  8. Utfärda "apostille" (intyg enligt Haagkonvention)
  9. Ta upp protester enligt växellagen och checklagen (gäller ej notarius publicus i Höganäs)
  10. Fullgöra de uppgifter som ankommer på honom/henne enligt särskilda lagbestämmelser

Den som beställer tjänster av notarius publicus får betala enligt särskild taxa.

Tidsbeställning krävs.

Kontakta Notarius Publicus i Höganäs

Notarius publicus
Jur.kand Mufida Dizdar
Småbåtshamnen 16 C
263 39 HÖGANÄS

Telefon:
042-453 68 40
070-496 46 96

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: