Så fungerar kommunen

Var fjärde år är det val i Sverige, då väljer Höganäs kommuns invånare sina representanter till den högsta beslutande gruppen: Kommunfullmäktige.

Det är kommunen som bland annat ser till att det kommer vatten i kranen och att soporna blir hämtade. Kommunen ordnar också med exempelvis badplatser och bibliotek. Kommunen har möjlighet att bestämma hur servicen i kommunen ska se ut men många verksamheter är till stora delar bestämda genom särskilda lagar, till exempel genom skollagen eller socialtjänstlagen.

I filmen ovan kan du lära dig mer om hur Höganäs kommun leds och fungerar.

Övrig information om hur kommunen fungerar

I kommunens kvalitet i korthet (KKiK) kan du läsa om hur kommunens information till medborgarna fungerar och hur vi använder skattepengarna.

Kommunarkiven är slutarkiv för kommunala handlingar. I arkiven förvarar och bevarar kommunen viktig information från kommunala verksamheter från 1863 till dagens verksamhet. Vi har två större arkivdepåer, den ena finns i Stadshuset, här förvaras handlingar från 1971 och framåt. Den andra arkivdepån finns i en byggnad som heter Krushuset, här förvaras uteslutande handlingar från våra tidigare kommuner 1863-1971 såsom Väsby, Viken, Brunnby, Farhult, Viken, Jonstorp men även Höganäs stad.

Vilka handlingar får jag ta del av?

Du har rätt att ta del av allmänna handlingar i kommunen som är offentliga. Vid varje enskilt fall görs en sekretessprövning av handlingen som begärs ut. Kommunen gör alltså en prövning i varje enskilt fall. Exempel på handlingar som omfattas av sekretess finns hos socialnämnden, utbildningsnämnden men förekommer även i andra nämnder och i de kommunala bolagen. Även socialnämndens föregångare, det vill säga fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden och nykterhetsnämnden. På handlingar äldre än 70 år råder ingen sekretess.

Höganäs kommun förvarar även betygskataloger och betyg från de kommunala skolorna som har lämnat sina betygsserier till oss, men även enskilda skolors betyg finns arkiverade i kommunarkivet.

Vanliga forskningsområden är:

 • Barn- och fosterhem
 • Kartor
 • Ritningar
 • Skolbetyg
 • Släktforskning

Söker du arkiverade handlingar eller vill boka ett besök kan du kontakta kommunarkivarie Peter Hultberg. Du når Peter på 042-337175 eller epost

Ett diarium är en förteckning över de handlingar som inkommit till eller upprättats inom kommunen. Varje nämnd och styrelse har sitt eget diarium. Enligt offentlighetsprincipen har vem som helst rätt att se det som finns i kommunens diarium, så kallade allmänna handlingar. Du har rätt att få ta del av handlingen hos kommunen eller få en kopia på handlingen. För att få tillgång till handlingar från kommunens diarium kontaktar du förvaltningens registrator eller kommunens växel så hjälper de dig vidare.

Offentlighetsprincipen ger alla svenska och utländska medborgare möjlighet att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Syftet med offentlighetsprincipen är att ge insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter Höganäs kommun. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten. Denna rättighet har funnits i Sverige sedan år 1766, när den första gången skrevs in i grundlagen som ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

Vad är allmänna handlingar?

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda.

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har alla rätt att läsa dem.

Vad innebär sekretess?

Syftet med sekretess kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen avgör vad som ska sekretessbeläggas, med stöd av lagen. Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver 'hemligt', 'förtroligt' eller 'konfidentiellt' på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.

Var finns handlingarna?

Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. Precis som alla andra offentliga förvaltningar. Handlingarna ska hållas ordnade så att det är lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registratorer på respektive förvaltning som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling.

Hur fort kan jag få handlingarna?

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "genast eller så snart det är möjligt". I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omgående om du personligen besöker kommunen. Det finns ingen fast tidsgräns i lagen och i fall när material måste granskas innan det lämnas ut, till exempel för att bedöma om delar av innehållet är sekretessbelagt, får du acceptera en viss väntetid.

Får jag ta med handlingarna hem?

Handlingarna kan läsas på plats och sedan lämnas tillbaka. Det finns också möjlighet att få kopior. Kommunfullmäktige bestämmer vad det kostar att kopiera.

Kan jag få handlingar via e-post?

Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post. Om det skulle bli aktuellt finns det en möjlighet att kommunen kan ordna detta.

Du får vara anonym

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta om inte handlingarna är sekretessbelagda.

Mer att tänka på

Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post och så vidare) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra. Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs i kommunens diarium.

Det går att pröva lagligheten, och i vissa fall även lämpligheten, i kommunala beslut genom att överklaga dem.

Det gäller beslut som har fattats av ett kommunalt organ, det vill säga av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd. Det går också att överklaga beslut av en enskild förtroendevald eller tjänsteman som fattat beslut med stöd av delegation från en nämnd.

Om du vill klaga på ett beslut som fattas av kommunen är det viktigt att veta att det skiljer på om det var rätt av kommunen att fatta beslutet eller om själva beslutet var felaktigt. Om du inte anser att det var rätt av kommunen att fatta ett beslut så kallas denna typ av överklagan för Laglighetsprövning och berör i regel samtliga kommunmedlemmar. Om du överklagar beslutet för att du tycker att själva beslutet var felaktigt, så kallas överklagan för förvaltningsbesvär och berör i regel enskilda kommunmedlemmar.

Laglighetshetsprövning

Som kommuninvånare kan du överklaga ett beslut om du tycker att kommunen har överskridit sin befogenheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Ett kommunbesvär måste lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dagen då protokollet där beslutet finns har anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

Kommunens officiella anslagstavla finns i Stadshusets entré samt på vår hemsida. Om ett överklagande av ett beslut godkänns, kan inte ett annat beslut sättas i stället utan hela beslutet ogiltigförklaras och måste tas upp på nytt.

Förvaltningsbesvär

Exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om byggnadslov eller socialt bistånd. När kommunen fattar beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är kommunen skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du överklagar. Detta brukar kallas besvärshänvisning och bifogas tillsammans med beslutet. Det är dock länsstyrelsen som är första instans om du vill överklaga ett bygglovsärende.

Av detta papper ska det framgå hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande. Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt men också själva sakfrågan. Du har tre veckor på dig att överklaga och tiden räknas från det datum du fick beslutet.

Adressen till förvaltningsrätten är:
Förvaltningsrätten
Box 4522
203 20 Malmö

Ett överklagande från en enskild ska innehålla uppgift om ditt mobiltelefonnummer och e-postadress.

Hur går det egentligen till när en handling kommer in till kommunen? Här kan du läsa vilka olika steg ditt eller andras handlingar behöver gå innan det har färdigbehandlats.

 1. Handling skickas till kommunen
  En handling kommer in till kommunen från en myndighet, ett företag eller från en privatperson. Det kan också vara en handling från någon kommunal tjänsteman eller annan nämnd i kommunen.
 2. Ärendet diarieförs
  Handlingen registreras i kommunens diarium vilket innebär att ärendet stämplas med dagens datum och får ett diarienummer. Diarienumret används för att allmänheten ska kunna se vilka ärenden som kommit in och för att underlätta sökningen av ärendet. Ett ärende påbörjas.
 3. Ärendet bereds
  Beredning av ärendet innebär att underlag för beslut tas fram. Detta underlag tas fram av tjänstemän vid de förvaltningar där kompetensen finns. Underlaget tar hänsyn till exempelvis lagstiftning, utredningar och fackliga regler. Tjänstemännen skriver ett förslag till beslut. Ibland remitteras ärenden vidare till andra nämnder för synpunkter. Det betyder att de kan få möjlighet att lämna sina åsikter.
 4. Ett förslag till beslut
  När ärendet är färdigberett förs det upp på den politiska nämndens föredragningslista.
 5. Beslut
  Nämnden sammanträder och beslut fattas.
 6. Protokoll skrivs
 7. Justering av protokoll
  Protokollet skrivs under av nämndens sekreterare, ordförande och för mötet utsedd justerare
 8. Beslutet expedieras
  Beslutet delges dem som är berörda av beslutet
 9. Ärendet avslutas och arkiveras

Ansvarsområden

Kommunen måste erbjuda kommuninvånarna vissa verksamheter. Det är till exempel:

 • Förskola och utbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med Region Skåne)

Det är bland annat frivilligt för kommunen att erbjuda

 • Fritidsverksamhet
 • Energi
 • Hälso- och sjukvård i hemmet
 • Näringslivsutveckling
 • Kultur
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: