Bli leverantör av serviceinsatser

Välkommen att bli leverantör av serviceinsatser i Höganäs kommun!

Vad kan kundval serviceinsatser innebära för ditt företag?

  • Ny marknad
  • Växande marknad
  • Tilläggstjänster

Leverantörer som är intresserade av att bli godkända för utförande av serviceinsatser i Höganäs kommun kan kontakta kommunen för att få information om hur man går tillväga samt vilka krav som ställs. Villkor, blanketter och information finns även nedan.

Uppdraget och omfattningen

Serviceinsatser omfattar insatserna städning, inköp och tvätt. De personer (kunder) som via biståndsbeslut är beviljade serviceinsatser har genom kundval möjlighet att välja mellan privat och kommunal leverantör för dessa insatser. Endast godkända leverantörer får utföra biståndsbedömda serviceinsatser. Leverantören är beroende av kundens aktiva val. Kommunen kan inte garantera några uppdrag.

Principer för ersättning

Ersättningsnivån är lika för alla leverantörer och beslutas av socialnämnden. Ersättningsnivån för år 2023 är 316,60 kronor/timme exklusive moms (gäller för ej momspliktiga företag) respektive 395,70 kronor/timme inklusive moms.

Ersättningen justeras en gång per år den 1 januari med hänsyn till förändring i städindex (enligt SCB:s städindex, faktorprisindex för städarbeten). Den avtalade ersättningen ökas respektive minskas med den årliga procentuella förändringen av städindex . Jämförelsen sker mellan index för november de två närmast föregående åren. Utgångspunkten för att få ersättning är att serviceinsatserna har utförts enligt biståndsbeslut och att leverantören skickat in månadsunderlag och genomförandeplan. Ersättning betalas ut månadsvis.

Månadsvis redovisning av utförd tid

Leverantören ska anteckna antalet utförda timmar per månad. Följande e-tjänst används för detta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du hjälp? Här hittar du en manual för rapportering via e-tjänst av utförda serviceinsatser för socialförvaltningen i Höganäs kommun: Rapportera utförda serviceinsatser , 858.9 kB.

Sekretessförbindelse

Leverantören ska sörja för att all personal undertecknar en förbindelse om sekretess och tystnadsplikt. Använd blanketten, Sekretess och tystnadsplikt. , 137.3 kB.

Uppföljningar

Uppföljningar av leverantörernas verksamhet, som till exempel kundundersökningar, redovisas årligen och är offentliga på kommunens hemsida.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: