Att ha god man eller förvaltare

Här hittar du information om hur du kan få en god man eller förvaltare och vad det innebär. Godmanskap och förvaltarskap är hjälpinsatser som bara beviljas när du inte kan få hjälp på något annat sätt, till exempel genom anhöriga eller genom fullmakt.

God man

Du som har en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande, och därför har svårt att prata med myndigheter, att sköta din ekonomi och bevaka din rätt i samhället, kan ansöka om en god man. Den gode mannen kan hjälpa dig att till exempel ansöka om vård och andra insatser och att hantera din ekonomi. Att ha en god man är frivilligt och du har kvar din rättshandlingsförmåga.

En god man är en person som hjälper dig (huvudmannen) i främst ekonomiska frågor och bevakar dina intressen i samhället. Gode mannen utför sina uppgifter i samråd med dig och ska alltid se till huvudmannens bästa. Uppdraget varierar beroende på dina behov och kan omfatta delarna bevaka rätt (företräda huvudmannen mot till exempel myndigheter), förvalta egendom (sköta huvudmannens ekonomi) och sörja för person (se till att huvudmannen har en så trivsam tillvaro som möjligt).

Förvaltare

Om det inte fungerar med godmanskap kan du få en förvaltare. Förvaltarskap kan bli aktuellt när en person inte anses kunna ta hand om sig själv eller sin egendom. Vid förvaltarskap har personen inte kvar sin rättshandlingsförmåga i de frågor som förvaltaren ansvarar för. Förvaltarskapet kan vara begränsat och anpassat till behovet i varje enskilt fall.

Förvaltarskap är, till skillnad mot godmanskap, inte frivilligt utan en tvångsåtgärd. Förvaltarskap kan vara nödvändigt för personer som genom sitt agerande riskerar att skada sig eller sin egendom. Detta kan vara fallet exempelvis vid psykisk störning eller allvarliga missbruksproblem.

Den som ställs under förvaltarskap förlorar helt eller delvis sin rätt att disponera sina bankkonton och ingå avtal. Förvaltaren behöver inte huvudmannens samtycke för att företräda denne. Uppdraget som förvaltare skiljer sig i övrigt inte från det som gäller för god man. Förvaltarskap får inte anordnas om det är tillräckligt med mindre ingripande åtgärder som t.ex. godmanskap.

En del personer kan behöva stöd med att ta hand om sina personliga angelägenheter, sin ekonomi och sina intressen. Det kan till exempel bero på sjukdom, ålder, funktionshinder, missbruk eller psykiska problem. För den som saknar anhöriga, eller vars anhöriga inte har möjlighet att hjälpa till, kan godmanskap eller förvaltarskap bli aktuellt.

Den som har god man eller förvaltare kallas huvudman.

Om du vill ansöka om god man eller förvaltare ska du kontakta överförmyndarnämnden eller Helsingborgs tingsrätt. Du kan själv ansöka, och dina anhöriga och överförmyndarnämnden kan också göra en ansökan. Ansökan kan lämnas direkt till tingsrätten eller till överförmyndarnämnden. Till ansökan ska du bifoga:

  • Läkarintyg (utfärdat på Socialstyrelsens särskilda blankett).
  • Social utredning som visar behovet av god man eller förvaltare. Social utredning utfärdas av exempelvis kurator eller handläggare inom socialtjänsten.
  • Personbevis med uppgifter om folkbokföringsadress och närmast anhöriga.
  • Eventuellt förslag på god man eller förvaltare.

Tingsrätten fattar sedan beslut om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap.

Du som arbetar inom till exempel socialtjänsten och i din yrkesroll uppmärksammar att någon har ett behov av god man eller förvaltare, kan inte själv ansöka om godmanskap eller förvaltarskap, utan ska istället lämna in en anmälan om behovet till överförmyndarnämnden.

I vissa situationer kan en god man eller förvaltare ha intressen som strider mot huvudmannens, till exempel när huvudmannen och gode mannen eller förvaltaren är delägare i samma dödsbo. I dessa fall förordnar överförmyndarnämnden en tillfällig god man.

Huvudregeln är att du som har god man eller förvaltare själv ska betala deras arvode om du har tillräckligt stora tillgångar. Om dina inkomster eller tillgångar är under en viss gräns, står kommunen för arvodeskostnaden. Avgörande för storleken på arvodet är hur mycket den gode mannen eller förvaltaren hjälper dig med.

Om du är missnöjd med hur din gode man eller förvaltare sköter sitt uppdrag kan du kontakta överförmyndarkansliet. Vi vill gärna att du lämnar in klagomål skriftligen. Om du inte har möjlighet att själv skriva klagomålet kan du be någon i din omgivning om hjälp.

Vill du byta god man eller förvaltare börjar du med att prata med den person som är din gode man eller förvaltare. Sedan kontaktar ni tillsammans överförmyndarkansliet.

Om du inte längre vill ha god man eller förvaltare behövs ett beslut från tingsrätten. Du kan börja med att kontakta överförmyndarkansliet och förklara varför du inte längre vill ha god man eller förvaltare.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: