Förälder eller förordnad förmyndare

Här finns information till dig som är förälder och till dig som är förordnad förmyndare eller särskilt förordnad vårdnadshavare.

Oftast är föräldrarna både vårdnadshavare och förmyndare för sitt barn tills barnet fyller 18 år. Om barnet inte har någon förmyndare eller vårdnadshavare kan tingsrätten utse en förmyndare eller en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Som förmyndare ansvarar du för att barnet får den omvårdnad och trygghet som det behöver. Du ska också ta hand om det barnets eventuella tillgångar och se till att de ger en rimlig avkastning. Föräldrar bestämmer som huvudregel själva hur barnets tillgångar ska användas, men i vissa fall kan föräldrarnas fria förvaltning begränsas och kontrolleras då av överförmyndanämnden.

Om föräldrarna är barnets förmyndare är huvudregeln att de själva bestämmer hur deras barns tillgångar ska användas eller placeras. Detta kallas för fri föräldraförvaltning.

Den fria föräldraförvaltningen innebär att föräldrarna, utan någon överförmyndarkontroll, ska använda barnets tillgångar till "barnets bästa". Föräldrarna får inte använda barnets pengar till egna syften och förvaltar sina barns tillgångar under skadeståndsansvar. Detta betyder att ett barn kan kräva skadestånd av föräldrarna om de allvarligt har misskött förvaltningen.

I vissa fall kan föräldrarnas fria förvaltning begränsas. Överförmyndarnämnden har då tillsyn över föräldrarnas förvaltning av barnets tillgångar. I följande fall har överförmyndarnämnden tillsyn:

 • Kontrollerad förvaltning: När värdet av ett barns tillgångar är mer än åtta prisbasbelopp blir föräldrarna redovisningsskyldiga till överförmyndarnämnden.
 • Särskild överförmyndarkontroll: Villkor i samband med arv eller gåva.
 • Fastighet: När barnet äger eller har nyttjanderätt till fast egendom, eller ska ta emot en gåva av fast egendom. Om föräldrarna ska låta barnet köpa, sälja, inteckna/pantsätta eller ta emot en gåva av fast egendom eller bostadsrätt, måste överförmyndarnämnden alltid ge sitt samtycke.
 • Spärrade tillgångar: Om att barnets tillgångar av särskild anledning behöver skyddas lkan överförmyndarnämnden fatta beslut om att barnets tillgångar ska spärras hos bank.
 • Försäkringsersättning: Om försäkringsersättning utbetalas till barnet och beloppet överstiger ett prisbasbelopp, ska utbetalaren sätta in pengarna på spärrat konto hos bank. Detsamma gäller vid utbetalning av ersättning från Brottsoffermyndigheten och skadestånd från staten. Om föräldrarna vill ta ut eller omplacera medlen ska de ansöka om detta hos överförmyndarnämnden.
 • Arvskifte: Om barnet är arvtagare måste överförmyndarnämnden samtycka till fördelningen i arvskiftet.
 • Näringsverksamhet och lån: Om ett barn som fyllt 16 år ska bedriva näringsverksamhet krävs överförmyndarnämndens samtycke. Samtycke behövs även om barnet ska ta ett lån eller om barnets pengar ska lånas ut. 

Ibland behöver en tillfällig god man bevaka ett barns intressen. I följande fall ska ett barn få en god man:

 • om barn och förälder är delägare i samma dödsbo
 • om barnet ska köpa eller motta en fastighet eller bostadsrätt i gåva av en förälder
 • om en förälder ska låna barnets pengar
 • om det finns ett intresse hos barnet som strider mot förälderns eller förmyndarens intresse, t.ex. vid deltagande i rättegång där båda är parter m.m.

En god man som tillfälligt ska ta tillvara barnets intressen i ett visst ärende förordnas av överförmyndarnämnden.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: