Detaljplan för BRORSBACKE VÄSTRA 26

Bostäder intill Sjöcrona parken

Detaljplanen är under bearbetning inför samråd.

Farhult 26:70

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att planlägga för bostadsändamål.

Diarenummer KS/2023/600

Flygfotot över planområdet. Planområdet markerat i rött.

Flygfoto över planområdet. Planområdet markerat i rött.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: