Detaljplan för del av OLYMPIA 14 med flera

Förtätning på Olympiaområdet

Detaljplanen har varit på samråd under 2022 och bearbetas nu inför granskning.

Farhult 26:70

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för förtätning av kvartersmarken genom att möjliggöra för nybyggnation av bostäder med tillhörande komplementbyggnader. Detta sker genom byggnation av två punkthus på kvartersmark med ca 30 lägenheter totalt. Då platsen som husen ska stå på är hårdgjord yta (parkeringsyta) är syftet med planen även att tillgodose bebyggelsen med kvalitativa innergårdsmiljöer som fungerar. Detta eftersom den fastighet som inryms inom denna detaljplan har som syfte att styckas av och säljas till ny exploatör. I syftet ingår även att bekräfta användning av del av Plöningegatan som idag står som prickad kvartersmark men ägs av kommunen och används som gata.

Diarenummer KS/2021/28

Olympia 14 och 15

Flygfoto över det tänkta planområdet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: