Detaljplan för del av Höganäs 37:39 med flera, delplan 5, (Tornlyckan)

Förtätning i form av skola och/eller bostäder

Detaljplanen har bearbetats inför granskning som pågår mellan 8 och 29 januari 2024

Vy över detaljplaneprocessen

Detaljplanens övergripande syfte är att pröva lämpligheten för utbyggnad av staden i sydöstra Höganäs. Denna detaljplan inrymmer kvarteren Framtiden och kvarteret Visionen och går under namnet delplan 5. För kvarteret Visionen innebär syftet att ta fram en flexibel plan som avses tillåta skola eller bostäder. Den befintliga Tornlyckeskolans fastighet (kvarteret Framtiden) planeras att kompletteras med en ny idrottshall. För att göra skoltomten mer flexibel så prövas utöver skoländamål även bestämmelsen för vård, kontor samt besöksanläggning.

Rådande förhållande

Ungefärligt planområde i centralorten Höganäs

Antagandehandlingar

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: