Detaljplan för del av HÖGANÄS 38:46 m.fl., västra delen (Steglingegården)

Bostäder i Steglinge

Samråd genomfördes för ett större område under våren 2017. Efter det har området brutits ner två mindre delar. Detaljplanen för den östra delen, Steglingegården, vann laga kraft 24 maj 2018. Granskning för västra delen avses genomföras under 2024.

Farhult 26:70

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder på markerna vid Stora Rydsgatan, väster om kyrkogården och norr om Decauvillegatan.

Diarenummer KS/2020/93

Höganäs 38:46

Flygfoto över det tänkta planområdet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: