Sälja tobak, e-cigaretter eller tobaksfria nikotinprodukter

Tillståndsplikt gäller för försäljning av tobak. Du behöver därför ansöka om försäljningstillstånd från Höganäs kommun, miljöavdelningen för att få sälja tobak. Ansökan kan avse detaljhandelstillstånd, partihandels-tillstånd eller ett tillfälligt tillstånd beroende på vilken verksamhet du driver.

Endast den som har tillstånd får sälja tobak i detalj- och partihandel.

 • Ansökan om att sälja tobak i detaljhandel, det vill säga till konsumenter, lämnas till kommunen där försäljningsstället finns. Har du din butik i Höganäs skickar du din ansökan till miljöavdelningen.
 • Om försäljningsställe saknas, lämnas ansökan till kommunen där företaget har sitt säte.
 • Ansökan om att sälja tobak i partihandel, det vill säga till andra företag, lämnas till kommunen där företaget har sitt säte.

Den 1 augusti 2022 trädde en lag i kraft, lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Dessa produkter kallas i vardagligt tal vitt snus, nikotinpåsar, tobaksfritt snus eller olika varumärken.

Den nya lagen innebär att försäljningen av tobaksfria nikotin-produkter blir reglerad liksom försäljning av e-cigaretter, tobak och liknande produkter i fråga om åldersgräns, krav på egenkontroll och tillsyn.

För att kunna sälja tobaksfria nikotinprodukter efter den 1 augusti 2022 måste du anmäla din verksamhet till kommunen och bifoga en kopia på ett egenkontrollprogram.

Anmälningsblanketten finns under "Relaterade dokument" på denna sida och här , 340.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Regler och krav

Lagen om tobaksfria nikotinprodukter ställer krav på dig som ska sälja tobaksfria nikotinprodukter. Här är en kort sammanfattning:

Egenkontrollprogram

Du som har ett försäljningsställe som säljer tobaksfria nikotinprodukter måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Egenkontrollprogrammet hjälper dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. När du anmäler försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska enligt lag ett egenkontrollprogram bifogas.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna visas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn. Informera all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal.

Åldersgräns

 • Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
 • Den som säljer tobaksfria nikotinprodukter är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras.
 • Du får inte sälja tobaksfria nikotinprodukter till någon som du misstänker ska lämna över dem till någon under18 år.
 • Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt, till exempel vid kassan.

Marknadsföring och reklam

Marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter ska vara måttfull.

Märkning av tobaksfria nikotinprodukter

Samtliga förpackningar av tobaksfria nikotinprodukter ska ha en innehållsdeklaration och en hälsovarning.

Kontrollköp

Kontrollköp från kommunen kan förekomma. Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år som ser ung ut testar om det går att handla tobaksfria nikotinprodukter utan legitimation. Kommunen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efter genomfört kontrollköp underrätta försäljningsstället om att ett kontrollköp genomförts.

Ska du sluta sälja tobaksfria nikotinprodukter?

När din verksamhet upphör, byter ägare eller om du vill sluta tobaksfria nikotinprodukter, ska du anmäla detta,

Försäljning av tobak styrs av reglerna i Lag om tobak och liknande produkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lagen innebär bland annat att alla som vill handla med tobak och liknande produkter ska ha tillstånd.

Rökförbudet gäller vissa allmänna platser utomhus, som till exempel uteserveringar, busshållplatser, entréer och lekplatser. Rökförbudet gäller även elektroniska cigaretter och vattenpipor.

Kommunen prövar ansökningarna och beviljar tillstånd. För att beviljas tillstånd ställs krav på dig som söker att du ska vara personligt och ekonomiskt lämplig. Det innebär exempelvis att du ska vara ekonomiskt skötsam och inte ha ett brottsligt förflutet. Har du skulder hos Kronofogden, anmärkningar hos Skatteverket eller förekommer i belastningsregistret kan det innebära att du bedöms som olämplig att inneha försäljningstillstånd för tobak. Miljöavdelningen gör en enskild bedömning i varje ärende.

Vid prövningen av detaljhandlare får kommunen inhämta yttrande från polisen. Vid prövningen av partihandlare måste kommunen inhämta yttrande från polisen och tullen.

Det ställs också krav på dig som söker försäljningstillstånd om egenkontroll. För att beviljas tillstånd ska du därför bifoga ett egenkontrollprogram som är lämpligt för din verksamhet till din ansökan.
Av egenkontrollprogrammet ska bland annat framgå:

 • hur du arbetar för att följa lagen med exempelvis ålderskontroll
 • information till personal
 • märkning och spårbarhet av tobak

Kommunen tar ut en handläggningsavgift från den som söker tillstånd. Avgiften tas ut för att täcka kostnaderna för prövningen av tillståndsansökan och innebär inte att du automatiskt får tillstånd. Ansökningsavgiften återbetalas inte om du får avslag på din ansökan. Hur stor avgiften är, beslutar kommunfullmäktige om.

Miljöavdelningen tar ut en årlig tillsynsavgift för att täcka kostnaden för tillsynsarbetet. Fakturan skickas till alla ägare av försäljningsställen som är registrerade i miljöavdelningens register och har försäljning av tobak eller e-cigaretter.

Om du har ett försäljningstillstånd för tobak och ska göra förändringar i din verksamhet, exempelvis i form av ägarbyte eller nytt bolagsnamn, måste du anmäla förändringen till miljöavdelningen , 261.8 kB, öppnas i nytt fönster.. Om någon blir delägare i din verksamhet måste verksamheten redovisa varifrån köparen fått sina pengar och hur överföringen av pengarna gått till.

Anmälan om förändring ska göras i förväg eller så snart som möjligt om förändringen inte kunnat förutses.

Anledningen till att du måste anmäla ändringar gällande verksamhetens ägare eller företrädare är att:

 • miljöavdelningen ska bedöma om de nya personerna är personligt och ekonomiskt lämpliga att ha inflytande i en verksamhet som säljer tobak
 • miljöavdelningen ska utreda hur den nya delägaren i bolaget har finansierat köpet

Prövningen av den nya personen sker på samma sätt som vid ansökan om tillstånd.

Miljöavdelningen gör regelbundet tillsyn av verksamheter med försäljningstillstånd. Miljöavdelningen genomför tillsyn på ställen som säljer tobak och e-cigaretter. Besöken görs för att kontrollera att reglerna följs, informera om reglerna som gäller vid försäljning och ge stöd så att butiksägaren kan klara de krav som ställs i lagen.

Vid besöket går vi tillsammans med ansvarig i butiken bland annat igenom:

 • rutinerna för försäljning i egenkontrollprogrammet
 • försäljningsreglerna
 • vid vilken ålder som legitimation kontrolleras
 • kontroll av att det finns dekal om åldersgräns och placering av denna
 • kontroll av marknadsföring/reklam
 • kontroll av märkning.

Vid tillsynsbesöket har tillsynspersonalen rätt att gå in i butikens olika lokaler. På begäran har miljöavdelningen också rätt att få den information och de handlingar som behövs för att utöva tillsynen. Miljöavdelningen kan också genomföra kontrollköp för att testa försäljningsställets rutiner för ålderskontroll.

Om det finns brister och fel under tillsynen på ett försäljningsställe försöker tillsynspersonalen lösa dem direkt under besöket. Om det inte går bestäms en tid för ett uppföljande besök då bristerna ska vara åtgärdade. Regelbundet genomförs också samordnad tillsyn med polisen och Skatteverket.

Lagen om tobak och liknande produkter innehåller bestämmelser om rökfria miljöer utomhus. Rökfria miljöer utomhus syftar till att öka tillgängligheten till allmänna platser. Personer som är överkänsliga för rök eller inte vill utsättas för rök ska kunna vistas på offentliga platser.

Det är förbjudet att röka på följande platser:

 • Vid utomhusområden i anslutning till kollektivtrafik, exempelvis perronger och busshållplatser, men även taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde.
 • Uteserveringar utanför restauranger och caféer.
 • Inom inhägnade idrottsanläggningar. Förbudet gäller även när anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor.
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Rökförbudet omfattar:

 • rökning av tobak
 • inhalering efter förångning eller upphettning av tobak
 • användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, till exempel vattenpipa
 • användning av örtprodukter för rökning
 • användning av elektroniska cigaretter

Vad gäller för dig som företagare?

Lagen gäller dig som bedriver verksamhet eller äger platser dit allmänheten har tillträde, till exempel hotell, restauranger och butiker. Du är ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbud vid entréerna till lokalerna. Om det tidigare varit tillåtet att röka ska du ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra. Om någon röker trots tillsägelse, har du rätt att avvisa personen.

I Höganäs kommun är det miljöavdelningen som ansvarar för tillsynen.

När det finns brister som inte kan åtgärdas på plats eller när brister inte åtgärdas på en gång så öppnas en utredning mot ägaren av försäljningsstället.

Exempel på brister som leder till utredning är:

 • försäljning till minderåriga
 • att inte åldern kontrolleras vid försäljning
 • försäljning av tobak som saknar korrekt märkning
 • att otillåten marknadsföring inte tas bort efter påpekande
 • försäljning av tobak, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare utan giltigt tobakstillstånd eller aktuellt egenkontrollprogram som lämnats till miljöavdelningen.

Kommunen ser särskilt allvarligt på försäljning till minderåriga samt försäljning av smuggeltobak.

Kommunen har rätt att fatta beslut om åtgärder mot försäljningsställen som inte följer lagen. Syftet med besluten är inte i första hand att straffa försäljningsstället utan att förmå försäljningsställets ägare att i fortsättningen följa reglerna.

Besluten som kommunen fattar riktar sig alltid mot personen som äger företaget. Detta gäller även om det är en anställd som har brutit mot lagen, eftersom det är ägarens ansvar att utbilda personalen och se till att de följer lagen.

Besluten kan till exempel innebära att butiken ska lämna in ett nytt egenkontrollprogram eller att butiken ska kontrollera åldern på alla kunder som ser unga ut. Det kan också innebära att butiken förbjuds att sälja varor som saknar korrekt märkning.

Om ett försäljningsställe inte följer lagen kan kommunen besluta att varna eller förbjuda försäljningen av varorna under en period. För tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare kan kommunen förelägga att försäljningsställets rutiner förändras.

Vissa av besluten kan kombineras med vite. Vite är en sorts böter som kommunen begär att få utdömt i domstol om försäljningsstället fortsätter att bryta mot lagen.

Polis och åklagare kan också driva ärenden mot personer och företag som inte följer lagen. I dessa fall kan böter, företagsböter eller fängelse dömas ut. När polis och åklagare driver ett ärende kan straffet rikta sig mot både butikens personal och ägare.

Det är viktigt att du anmäler till miljöavdelningen om du vill upphöra med försäljning av tobak i din verksamhet. När anmälan registrerats får du en bekräftelse på detta.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen