Kommunala funktionshinderrådet (KFR)

Kommunala funktionshinderrådet är till för samråd och ömsesidig information på kommunnivå mellan Höganäs kommun och företrädare för funktionshinderföreningar i kommunen.

I funktionshinderrådet ska kommunen informera om sin verksamhet, om planerade förändringar samt resultat av olika åtgärder. I rådet har funktionshinderföreningars representanter möjlighet att föra fram synpunkter och förslag på den kommunala verksamhetens utformning, boendemiljö samt servicefrågor.

Synpunkter som tas upp på rådet ska föras vidare till den nämnd eller styrelse som har ansvar för respektive område.

Från kommunen deltar representant för socialförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, fastighetsförvaltningen samt förste vice ordförande i kommunstyrelsen. I rådet ingår även kommunens tillgänglighetssamordnare. Representanter från andra kommunala nämnder och styrelser kan adjungeras när frågor som berör deras verksamhetsområden behandlas.

Sammankallande: Johan Ingvarson (MP)
Sekreterare: Tillgänglighetssamordnare Anna Pihlqvist

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: