Ungdomsinflytande

Höganäs kommun arbetar aktivt för att barn och unga ska kunna göra sina röster hörda och vara med och påverka. Deras perspektiv och idéer bidrar till ökad kvalitet och användarvänlighet i vårt arbete.

Kommunen arbetar kontinuerligt med olika forum där barn och ungdomar kan föra en dialog med tjänstepersoner och politiker om aktuella frågor. Ansvarig för det övergripande arbetet med ungas inflytande i Höganäs kommun är ungdomssamordnare Rebecka Hansen.

Ungdomsrådet

Det finns ett nystartat ungdomsråd i kommunen, för unga 12 - 20 år som vill vara med och påverka kommunens utveckling och arbete. Är du intresserad av att vara med? Gör en intresseanmälan till ungdomssamordnare Rebecka Hansen.

 • Kommunens lovprogram arbetas fram utifrån dialog med barn och unga om deras önskemål om aktiviteter.
 • Eric Ruuths kulturhus och övriga fritidsgårdar har kontinuerliga speedmöten där ungdomarnas förslag tas tillvara i den dagliga verksamheten.
 • Trygghetsvandringar med barn och ungdomar på de olika skolorna genomförs årligen, med syfte att öka tryggheten.
 • Temamöte har hållits om skatepark, BMX-bana och parcourpark, om hur vi kan utveckla dessa platser.
 • Kommunens åttondeklassare gör årligen studiebesök i stadshuset, där de får tycka till kring olika aktuella frågor i dialof med tjänstepersoner.
 • Ungdomar är delaktiga och påverkar utformningen av digitala tjänster för psykisk hälsa, i samverkan med Barn- och ungdomspsykiatrin Skåne.
 • Elever på Bruksskolan har deltagit i workshops och kommit med synpunkter och idéer inför byggstart av ny skolbyggnad.
 • Workshops har hållits med barn och ungdomar på skolor i centrala Höganäs kring den nya stadsdelen Tornlyckan. Det har bestämts att barn och unga ska få ge förslag på namn på de gator som ska byggas inom stadsdelen.
 • Elevrådsutbildning hålls årligen för att stärka eleverna i sitt arbete med inflytande på skolorna.

Frågor och kontakt

Har du frågor eller tankar kring hur vi kan utveckla arbetet med barns rättigheter och inflytande?

Välkommen att kontakta ungdomssamordnaren Rebecka!

Arbetet för barns rättigheter

 • Informationspass och workshops har hållits med flera olika personalgrupper inom kommunen samt politiker för att diskutera och utvärdera hur vi arbetar med barns rättigheter i våra verksamheter.
 • En uppmärksamhetsvecka för barnkonventionen med flera olika aktiviteter hålls årligen under vecka 47, "barnkonventionsveckan".
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: