Förskola – vanliga frågor och svar

Här har vi listat vanliga frågor och svar gällande förskolan.

Du uppdaterar ditt barns kontaktuppgifter under denna e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Verksamhet erbjuds i den omfattning som behövs för barn som behöver plats när föräldrar förvärvsarbetar alternativt studerar eller som har ett eget behov av plats. Beslut om plats på grund av barnets eget behov kräver särskild prövning.

Föräldraledig
Vid föräldraledighet för vård av annat barn, får barnet behålla sin plats och sina omsorgstimmar 14 kalenderdagar efter nedkomst. Därefter erbjuds verksamhet 15 timmar per vecka. Rektor beslutar om förläggning av tiden. Inom kommunal verksamhet erbjuds familj vid tvillingfödsel 25 timmar per vecka i 6 månader.

Arbetssökande
Barn till arbetssökande föräldrar erbjuds verksamhet 15 timmar per vecka om barnet är 1-5 år. Förskolechef beslutar om förläggning av tiden. När behovet ökar på grund av t ex arbete/arbetsmarknadsåtgärd eller studier, har barnet rätt till utökad vistelsetid.

Studerande
Barn till studerande erbjuds verksamhet i en omfattning som förskolechef beslutar utifrån intyg från utbildningsanordnaren.

Allmän förskola erbjuds inom förskolan för alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Den är avgiftsfri och följer skolans läsår, vilket innebär att barnen är lediga när skolan har lov. Avgiftsfri allmän förskoleplats är 15 timmar per vecka det vill säga tre timmar per dag 08:00-11:00, fem dagar i veckan utan lunch och följer skolans läsår. Ansökan görs via denna e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För barn som går i förskola utöver allmän förskola reduceras avgiften med 30 % eftersom platsen i allmän förskola är avgiftsfri.

För att personalen ska kunna planera verksamhet och bemanning är det viktigt att det, för varje barn, alltid finns ett korrekt och aktuellt schema, som också följs. Det är enligt skollagen föräldrars arbetsdag, studietid och eventuell restid som är grunden för barnets vistelsetid.

Vid förändringar ska nytt schema lämnas in minst 7 kalenderdagar innan förändringen. Föräldralediga och arbetssökande föräldrar erbjuds en förskoleplats på 15 timmar.

Barnets schema på förskolan och fritidshem registreras via Edlevo Appen eller via e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på kommunens hemsida.

Ledighet
Grunden för att barn har plats i förskola är utifrån att föräldrar arbetar, studerar eller att barnen har eget behov. En följd av detta är att när föräldrar har semester eller annan ledighet är barnet också ledigt.

Via vår e-tjänst ansökan om förskoleplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. lämnar du din ansökan om förskoleplats. Om du inte kan använda e-tjänsten på grund av att du saknar personnummer eller har skyddade personuppgifter kan ansökan göras skriftlig. Kontakta kommunens servicecenter på 042-33 71 00

Ansökan om plats till förskola i kommunal regi, bör göras 4 månader innan plats önskas. Oavsett när anmälan görs erhålls ett ködatum tidigast 4 månader innan barnets startdatum i verksamheten. I ansökan finns det möjlighet att ange upp till tre olika alternativ. Kommunen är skyldig att erbjuda förskoleplats inom fyra månader, under förutsättning att ditt barn fyllt ett år när det är dags att börja.

Har kommunen inte lyckats uppfylla ditt önskemål erbjuder vi plats på en förskola så nära barnets hem som möjligt.

Svar på platserbjudande lämnas in via denna e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Placeringen träder inte i kraft förrän erbjudandet har accepterats. När du accepterar platsen förbinder du dig att följa de bestämmelser som gäller för betalning av barnomsorgsavgift.

Du kommer att kontaktas av förskolan för mer information gällande inskolning som är 14 dagar från placeringsdatum. Om svaret inte inkommer i tid eller du tackar ”nej” till erbjuden plats stryks ditt barn ur kön och ny ansökan får göras.

Plats i förskola inom ett skolområde innebär inte per automatik rätt till plats i förskoleklass inom samma område. Placering i förskoleklass görs utifrån skollagen. Mer förtydligande se UN/2015/149.

Köregler
Om barn har samma ködatum fördelas plats utifrån följande principer:

 1. Närhetsprincip. Barn har förtur till plats inom sitt närområde.
 2. Syskonförtur.
 3. Ålder (äldsta barnet erbjuds plats först).

För att skapa så mycket trygghet som möjligt för familjer som ska börja förskolan i Höganäs så använder vi oss av föräldraaktiva introduktionsperioder. Detta innebär att introduktionen är föräldraaktiv och att du som förälder aktivt deltar tillsammans med ditt barn under ett par dagar. Du kommer att får vara med tillsammans med ditt barn för att möta förskolan och de miljöer, material, människor och rutiner som blir ditt barns nya vardag. Tanken med att ha introduktionsperioden är att barn precis som vi vuxna påverkas av förändringar i gruppen.

Vid färre tillfällen per år där fler familjer introduceras samtidigt, skapas det ett lugn och en trygghet i gruppen för både barnen som redan går i förskolan och för de barn som ska introduceras i förskolan.

Förskolorna i Höganäs har följande introduktionsdatum: torsdagar vecka 33, vecka 41, vecka 2 och vecka 10.

Det kan förstås finnas särskilda skäl till att undantag från detta kan behövas och då kontaktar ni respektive rektor så hittar vi en lösning som fungera på ett bra sätt för både er och verksamheten.

Höganäs kommun använder sig av Unikum som lärplattform och det är antingen i appen eller webbversionen av Unikum som du sjukanmäler ditt barn. Det gör du under rubriken "frånvaro".

Läs mer om Unikum här.

Öppettiderna i kommunens förskoleverksamheter är måndag - fredag klockan 06.30 - klockan 18.30. På morgnar, kvällar och lov, när barnantalet är lägre kan avdelningar slås ihop.

Fyra gånger per termin håller förskolan och fritidshemmen stängt för utbildning, utvärdering och planering. Om du är i behov av barnomsorg under ”planeringsdagar”, kontakta förskola i god tid.

Barnomsorgsavgiften är beräknad efter detta och någon reducering görs inte för dessa dagar. Föräldrar meddelas minst en månad i förväg.

Uppsägning av plats görs via Edlevo Appen eller via denna e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., minst 1 månad innan barnet slutar. Avgift utgår under uppsägningstiden, som är 30 dagar.

Har du inte möjlighet att logga in med e-legitimation, ta kontakt med kommunens servicecenter. I dessa fall kan uppsägning inte göras per telefon utan det ska göras skriftligt. Båda vårdnadshavarna ska skriva under uppsägningen.

Du rapporterar och uppdaterar dina inkomstuppgifter via denna e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du som vårdnadshavare ansvarar för att meddela aktuell inkomst till kommunen så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Detta gör du när barnet/eleven börjar på förskolan eller på fritidshem eller när inkomsten förändras i hushållet. Om du inte lämnar inkomstuppgifter, debiteras högsta avgift (maxtaxa). Inkomst ska lämnas oavsett inkomst. Kommunen gör inkomstkontroll varje år.

Vår barnomsorg erbjuder hög kvalitet i en fantastisk natur med närhet till hav och berg. Det finns många verksamheter som organiserar sin verksamhet i utegrupper. Personalen har utbildning eller erfarenhet att på bästa sätt tillgodose barnens behov av omsorg och en god pedagogisk utveckling. Kommunen strävar efter att verksamheterna ska ha barngrupper med lämplig sammansättning och storlek samt anpassade lokaler.

Vill du läsa mer om hur Höganäs förskolor arbetar med kvalitetshöjning i förskolorna kan du läsa vår egenskapade bok Förskolorna som lyfter , 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.. Boken har varit en del av förskolelyftet som sedan hösten 2015 har varit en utlokaliserad högskoleutbildning som bidragit till en kvalitetshöjning och förstärkt pedagogernas insikt i läroplanens intentioner. Malmö högskola har varit utbildningsansvarig för ett trettiotal förskollärare och tre förskolerektorer där inriktningen har varit att dokumentera, följa upp och utveckla förskolans kvalitet.

All inkomst där du betalar skatt på räkans som inkomst (tex lön och andra ersättningar i anslutning till anställning, föräldrapenning, sjuk- och aktivitetsersättning, sjukpenning och arbetslöshetsersättning). Även utlandsinkomst vilket är inkomst enligt kontrolluppgifterna efter eventuella avdrag.

Inkomst av aktiv näringsverksamhet enligt Skatteverkets definition vilket är inkomst efter eventuella avdrag för periodiseringsfond, räntefördelning samt expansionsfond.

Studiebidrag eller lån från CSN räknas inte som inkomst.

Placeringen träder inte i kraft förrän erbjudandet har accepterats via denna e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller skriftligt där båda vårdnadshavarna har skrivit under avtalet.

När du accepterar platsen förbinder du dig att följa de bestämmelser som gäller för betalning av barnomsorgsavgift.

Det är hushållets inkomst som ligger till grund för avgiftsberäkningen. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs vuxna som utan att vara gifta lever tillsammans med varandra och har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress. Till denna grupp räknas även familjehemsföräldrar. Även inkomsten från en sambo eller make till barnets förälder räknas alltså in i underlaget för barnomsorgsavgiften. Sambon/maken är dock inte betalningsskyldig.

Avgiften beräknas efter det antal barn som hushållet har inskrivna i verksamheten. Den bestäms av hushållets inkomst, oberoende av barnets vistelsetid eftersom Höganäs kommun tillämpar maxtaxa. Ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet.

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2024

Inkomsttaket är 56 250 kronor innan skatt per månad 2024.


Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3 %

1 688 kr

Barn 2

2 %

1 125 kr

Barn 3

1 %

563 kr

Exempel på avgifter för barn 1 i förskola

Ett avgiftstak på 3 % innebär:

 • Om ett hushåll har en inkomst på minst 56 250 kr per månad får kommunen ta ut en avgift på max 1 688 kr för barn 1.
 • Om ett hushåll har en inkomst på 25 000 kr per månad får kommunen ta ut en avgift på max 750 kr för barn 1.

Från och med höstterminen det året barnet fyller tre år reduceras barnomsorgsavgiften med 30 % för barn som har barnomsorg utöver allmän förskola.

Då föräldrar har gemensam vårdnad, men bor på skilda håll och barnet växelvis bor hos föräldrarna, grundas avgiften på den sammanlagda inkomsten i båda hushållen. Det kan innebära två avgifter för samma barn det vill säga att varje vårdnadshavare får sin egen faktura om båda använder sig av verksamheten. Om inget annat meddelas vid separation skickas faktura till båda vårdnadshavarna. Summan av avgifterna överstiger inte avgiften för en plats. Det är varje förälders behov som avgör om barnet skall få förskoleplats. Ett barn kan bara ha en plats.

Rutiner för debitering av avgifter:

 • Månadsavgift debiteras för 12 månader.
 • Avgift betalas för innevarande månad.
 • Eventuella ändringar justeras nästföljande månad.
 • Förfallodag är alltid den sista vardagen i samma månad.
 • Avgiften debiteras oberoende av faktisk närvarotid.
 • Vid betalning efter förfallodag tas påminnelseavgift ut.
 • Om betalning uteblir trots påminnelse, stängs platsen av.

Politiskt beslut
Utbildningsnämnden har beslutat att årligen genomföra en efterkontroll av lämnad inkomstuppgift, avseende barn- och skolbarnomsorgsavgifter (förskola och fritidshem).

Inkomstkontrollen avser en jämförelse mellan den inkomstuppgift som vårdnadshavare har lämnat till Höganäs kommun gentemot skatteverkets uppgift om deklarerad inkomst (uppgifterna från Skatteverket kommer oss tillhanda först två år efter inlämnad deklaration).

Inkomstkontroll kan medföra efterdebitering i fall du uppgett en lägre inkomst än den deklarerade och återbetalning i fall du uppgett en högre inkomst än den deklarerade.

Ska du bestrida en faktura gör du detta skriftligen. Därefter gör vi en utredning och skickar hem svar till dig. I ditt bestridande förtydligar du:

 • Att du bestrider fakturan
 • Att du vill få den omräknad
 • Motiverar du varför efterdebiteringen inte stämmer

Du ska även skicka in underlag för alla skattepliktiga inkomster som ni fått under det år som kontrolleras. Det kan till exempel vara lönespecifikationer, föräldrapenning, sjukersättning, med mera. Summan av dessa underlag ska stämma någorlunda överens med er taxerade inkomst.

Om det endast är en person i hushållet som har en ojämnt fördelad inkomst under året, behöver ni bara skicka in underlag för den personen. För den andra personen i hushållet använder vi då den taxerade inkomsten delat med tolv som månadsinkomst.

Skicka brevet till:
Höganäs kommun
utbildningsförvaltningen, inkomstkontroll
263 38 Höganäs.

Nej. Du som vårdnadshavare ansvarar för att meddela rätt inkomst och ändringar så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Anger du ingen inkomstuppgift får du automatiskt den högsta avgiften, maxtaxa. Du kan uppdatera inkomstuppgifterna flera gånger per år.

Om du vill byta till en annan omsorgsform eller förskola använder du samma e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som när du ansökte om nuvarande plats.

Ditt barn kommer att bli tilldelad en annan förskola vid mån av plats och sätts i kö.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: