Marklov

Om du vill riva en byggnad inom detaljplanerat område eller utföra markarbete som schaktning eller fyllning behöver du ibland rivningslov respektive marklov.

Inom detaljplanelagt område behöver du marklov om du ska schakta eller fylla, om markens höjdläge till stor del kommer att förändras avsevärt. Med avsevärt menar vi om det uppstår en höjdskillnad på en halv meter eller mer. I vissa fall behöver du marklov även för att fälla träd eller plantera skog. Dessa krav kan även gälla inom områden med områdesbestämmelser.

Läs mer om marklov hos Boverket.

Marklov varaktighet

Marklov gäller i två år från beslutet, men om åtgärden påbörjats inom denna tid gäller lovet i fem år.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: