Utvändig ändring

Om du vill ändra utseendet på ditt en- eller tvåbostadshus kallas det för utvändig ändring.

Utvändig ändring berör åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, som att byta färg, material, tak eller sätta in nya fönster eller dörrar.

Du behöver göra en ansökan om byggnaden ligger i ett område med detaljplan. Då behöver du bygglov ifall du vill ändra utseende på byggnaden genom att:

  • byta kulör på byggnaden, till exempel från gul till röd färg
  • byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä
  • byta material på taket, till exempel från tegel till plåt. Vid byte av eternittak på flerbostadshus och större byggnader krävs en kontrollansvarig.
  • ändra, lägga till eller ta bort dörrar eller fönster

Alla ändringar ska göras varsamt, så att byggnaden behåller sin karaktär. Du ska också ta hänsyn till byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Det gäller både inre och yttre ändringar, och det gäller oavsett om det krävs bygglov eller inte. Kravet på varsamhet är inte ett förbud mot att ändra, men alla ändringar du gör ska utgå från byggnadens förutsättningar. Som byggherre ansvarar du för detta.

Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, eller som ingår i ett område som är särskilt värdefullt har ett utökat skydd och får inte förvanskas. Du hittar utpekade byggnader och områden på vår kulturmiljöwebb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

Fasadritningar beskriver byggnadens utvändiga utseende från alla väderstreck som åtgärden berör. På fasadritningar ska det redovisas hur det ser ut före och efter liksom materialval och kulör(er) för aktuella fasader.

Fasadritningen ska:

  • vara i skala 1:100 eller1:200
  • visa hur det ser ut före, foto går bra
  • beskriva alla fasader som bygglovet gäller
  • namnge de olika fasaderna, till exempel ”fasad mot syd”

Checklista för dig som vill bygga nytt, ändra eller riva

Vi hjälper dig - följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan .

För nästan all bebyggelse i Höganäs finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga. Du kan själv söka fram din detaljplan i en digital karta.

Ja, ta mig till detaljplanerna ->

Handlingar ska vara fackmannamässigt utförda. Det innebär exempelvis att ritningar ska vara skalenliga och måttsatta. De får inte vara ritade i perspektiv. Skicka gärna med foto hur det ser ut idag.

Om du känner dig osäker kan det vara en bra idé att anlita en sakkunnig, exempelvis en arkitekt. Då blir handlingarna korrekta från början och du får en snabbare och smidigare handläggning.

Du kan också ta hjälp av vårt ritningsarkiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att hitta gamla ritningar på din fastighet.

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna ansöka om bygglov! Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: