Komplementbyggnad

Som komplementbyggnad räknas fristående byggnader som till exempel friggebod, uthus, garage, växthus, gäststuga, bastu eller båthus.

Trots att du kanske inte behöver söka bygglov finns det andra krav som måste vara uppfyllda för att du ska få bygga en komplementbyggnad:

 • Det måste finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Komplementbyggnaden ska vara fristående och får inte byggas ihop med annan byggnad.
 • Byggnaden ska ha lämpligt utseende när det gäller form, färg och material.
 • Du måste anlita en kontrollansvarig om byggnaden ska användas för bostadsändamål.
 • Om du vill bygga vid hav, sjö eller vattendrag, kan du behöva söka strandskyddsdispens.
 • Om du vill bygga i närheten av allmän väg utanför detaljplanelagt område krävs tillstånd från länsstyrelsen, om byggnaden kan påverka trafiksäkerheten.

Undantag från bygglov

En komplementbyggnad kräver oftast att du söker bygglov. Men i vissa fall räcker det med en anmälan enligt Attefall (max 30 kvm). Byggnaden kan också vara bygglovsbefriad i form av en friggebod (max 15 kvm).

Om den tänkta byggnaden är mindre än 15,0 kvadratmeter kan byggnaden räknas som en friggebod, om det inte tidigare finns någon friggebod på tomten. En friggebod kräver varken anmälan eller bygglovsansökan, endast grannars skriftliga medgivande. Läs om vad som gäller för friggebodar här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 • Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter.
 • Om du vill placera friggeboden närmare gränsen än 4,5 meter måste du ha medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.
 • Den får inte angränsa (4,5m) till mark som är tillgänglig för allmänheten; t ex park, natur, gata, trottoar.
 • Den ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus
 • Att friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området
 • Den ska vara fristående

Om den tänkta byggnaden är mindre än 30,0 kvadratmeter kan den i vissa fall räknas som en attefallsbyggnad. Den kräver i så fall att du gör en anmälan till plan- och bygglovsavdelningen. Läs om attefall här.

Tänk på att attefallsbyggnader är inte tillåtna inom område för riksintresse och för kulturmiljö. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 4,0 meter.
 • Om du vill placera byggnaden närmare gränsen än 4,5 meter måste du ha medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.
 • Om du inte vill använda dig av eller redan har använt attefallsreglerna har du alltid möjlighet att söka bygglov för åtgärden. Vill du bygga mer än 30 kvadratmeter eller bygga i utpekat område för riksintresse eller för lokal kulturmiljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. krävs det alltid bygglov. Oavsett om du väljer att göra en anmälan eller väljer att söka bygglov krävs samma ritningar.

Dessa handlingar behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Fasadritningar beskriver byggnadens utvändiga utseende från alla väderstreck som åtgärden berör. På fasadritningar ska exempelvis takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas liksom materialval och kulör(er) för aktuella fasader.

Fasadritningen ska:

 • vara i skala 1:100 eller1:200
 • beskriva alla fasader som bygglovet gäller
 • ha både nuvarande och blivande marklinjer ut till tomtgräns utritade – om markhöjderna kommer att förändras
 • namnge de olika fasaderna, till exempel ”fasad mot syd”

En planritning visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.

En planritning är en måttsatt ritning som ska

 • vara i skala 1:100 eller 1:200.
 • visa rumsindelningen sett uppifrån.
 • ange varje rums storlek i kvadratmeter.
 • tydligt visa hur dörrar och fönster är placerade. Samma gäller för trappor och andra nivåskillnader.

Om du saknar planritning över ditt hus kan du i många fall hitta den i vårt ritningsarkiv eller få hjälp av svårt serviice center att ta fram dem.

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan.

Sektionsritningen ska:

 • vara i skala 1:100 eller 1:200.
 • visa konstruktionen.
 • visa grundläggningssättet.
 • visa rumshöjden.
 • visa bjälklagens placering.
 • visa takkonstruktionen.
 • måttsättas så att rumshöjderna och byggnadshöjden framgår.

Byggprojektets tekniska lösningar och viktiga byggnadsdetaljer ska antingen visas i konstruktionsritningar eller beskrivas i en konstruktionsbeskrivning. Exempel på konstruktionslösningar vi vill ha in är grundläggning, bärande stomme och takkonstruktion.

Nybyggnadskartan visas hur du får bygga på tomten. Där står bland annat fastighets­gränser, fastig­hetens mått, be­stämmelser från detalj­planen. Den visar även de byggnader som redan finns på tomten och an­slutnings­punkter till vatten, avlopp, el och liknande.

Nybyggnadskartan behövs när det är en volymökning på huset eller komplementsbyggnad, såsom nybyggnad och tillbyggnad (förutom Attefall). På nybyggnadskartan ritar du in var på fastigheten du planerar att bygga, den blir då en situationsplan

Alla ärenden är unika, därför kan vi behöva fler handlingar för att kunna ta beslut. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

Checklista för att bygga, ändra eller riva

Vi hjälper dig - följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan .

För nästan all bebyggelse i Höganäs finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga. Du kan själv söka fram din detaljplan i en digital karta.

Ja, ta mig till detaljplanerna ->

På nybyggnadskartan ritar du in tänkt placering för det du vill göra, sett ovanifrån. Du måste ha en nybyggnadskarta från kommunen som underlag. Tänk på att den ska vara nog måttsatt från fastighetgränserna och eventuell befintlig byggnad

Beställ din nybyggnadskarta här -> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingar ska vara fackmannamässigt utförda. Det innebär exempelvis att ritningar ska vara skalenliga och måttsatta. De får inte vara ritade i perspektiv. Du behöver plan-, fasad-, sektions- och konstruktionsritning. Se ritningsexempel

Om du känner dig osäker kan det vara en bra idé att anlita en sakkunnig, exempelvis en arkitekt. Då blir handlingarna korrekta från början och du får en snabbare och smidigare handläggning.

Om din komplementsbyggnad ska användas som bostadshus måste du anlita en kontrollansvarig.

Du anmäler kontrollansvarig i e-tjänsten när du ansöker. Eller via den separata e-tjänsten Anmälan kontrollansvarig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tänk på att du ska ha en överenskommelse med den kontrollansvarige som du anmäler i ditt ärende.

Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets webb. Öppnas i nytt fönster.

Ska din komplementsbyggnad användas som bostad eller vara isolerad behöver du behöver ta fram en kontrollplan. Kontrollplanen är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning. En korrekt ifylld kontrollplan är nödvändig för att din bygglovsansökan eller anmälan ska gå igenom. 

Jag vill läsa mer om kontrollplan -> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nu har du gjort allt du behöver för att kunna göra en ansökan, det gör du enklast via vår e-tjänst

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: