Attefallshus

Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus som får vara högst 30 m2.

Attefallshus

 • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • byggnaden ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus
 • byggnaden är högst 30,0 kvadratmeter byggnadsarea. Om du redan har ett eller
 • flera attefallshus på din tomt får de totalt vara 30,0 kvadratmeter tillsammans
 • byggnaden har en taknockshöjd som är högst 4,0 meter
 • byggnaden placeras fristående, men i närhet till bostadshuset
 • byggnaden placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns eller närmare om grannen medger det.

Dessa handlingar behöver du för din attefallsanmälan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten, dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

 • vara i skala 1:500.
 • visa vad som ska byggas.
 • visa hur det som ska byggas ska vara placerat på tomten.
 • visa in- och utfarter.
 • visa parkering.
 • ange avståndet mellan det som ska byggas och närmaste fastighetsgränser.
 • baseras på en tillförlitlig karta som visar fastighetsgränserna och eventuella befintliga hus.

Fasadritningar beskriver byggnadens utvändiga utseende från alla väderstreck som åtgärden berör. På fasadritningar ska exempelvis takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas liksom materialval och kulör(er) för aktuella fasader.

Fasadritningen ska:

 • vara i skala 1:100 eller1:200
 • beskriva alla fasader som bygglovet gäller
 • ha både nuvarande och blivande marklinjer ut till tomtgräns utritade – om markhöjderna kommer att förändras
 • namnge de olika fasaderna, till exempel ”fasad mot syd”

En planritning visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.

En planritning är en måttsatt ritning som ska

 • vara i skala 1:100 eller 1:200.
 • visa rumsindelningen sett uppifrån.
 • ange vad varje rum ska användas till, som till exempel sovrum, kök och så vidare.
 • ange varje rums storlek i kvadratmeter.
 • beskriva köksinredning och fast inredning i hygienrum och tvättstuga.
 • tydligt visa hur dörrar och fönster är placerade. Samma gäller för trappor och andra nivåskillnader.

Om du saknar planritning över ditt hus kan du i många fall hitta den i vårt ritningsarkiv eller få hjälp av svårt serviice center att ta fram dem.

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan.

Sektionsritningen ska:

 • vara i skala 1:100 eller 1:200.
 • visa konstruktionen.
 • visa grundläggningssättet.
 • visa rumshöjden.
 • visa bjälklagens placering.
 • visa takkonstruktionen.
 • måttsättas så att rumshöjderna och byggnadshöjden framgår.

Byggprojektets tekniska lösningar och viktiga byggnadsdetaljer ska antingen visas i konstruktionsritningar eller beskrivas i en konstruktionsbeskrivning. Exempel på konstruktionslösningar vi vill ha in är grundläggning, bärande stomme och takkonstruktion.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen