Sommarskola

Sommarskolan erbjuds 11–12 juni, 15–18 juni samt 22–25 juni 2021 för elever i årskurs 8 och 9 i Höganäs kommun. Sommarskolan är placerad på Vikenskolan. Torsdagen den 18 juni klockan 08.30–15.45 deltar endast elever i årskurs 9 som genomgår prövning i ämne.

Beroende på hur många ämnen en elev läser kan skoldagen se olika ut. De elever som endast läser ett ämne kan komma att läsa förmiddag alternativt eftermiddag. Om fler ämnen läses blir skoldagen hel. Sommarskolans verksamhet är mellan 08.30–15.30 fördelat på förmiddagspass 08.30–11.45 och eftermiddagspass 12.15–15.30.

Lunch anordnas på skolan för samtliga elever. Om eleven har särskild kost vid sin ordinarie skola ska vårdnadshavare meddela detta i samband med att de tackar ja till sommarskola.

Elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte uppnå behörighetskraven till nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan (betygsnivå E i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt ytterligare fem ämnen). Alla elever som efter årskurs 8 eller 9 uppfyller förutsättningarna ska erbjudas sommarskola oavsett möjlighet att nå kunskapskraven.

Det är rektor på elevens ordinarie skolenhet som i samråd med undervisande lärare och specialpedagog avgör om eleven ska erbjudas sommarskola. Endast elever som inte uppnår lägsta betygsnivå, E, erbjuds sommarskola. Rektors beslut går inte att överklaga.

Sommarskolan är frivillig och ett erbjudande till de elever som uppfyller förutsättningarna. Elevens vårdnadshavare, med hänsyn till elevens synpunkter, tackar ja eller nej till erbjudandet. Om vårdnadshavaren tackat ja till sommarskola är eleven skyldig att delta i verksamheten.

Giltig frånvaro är ledighet eller frånvaro som vårdnadshavare meddelat till exempel sjukdom via lärplattformen. Sommarskolan kan avbrytas i förtid om syftet med undervisningen uppnås på kortare tid. Elever som är frånvarande från sommarskola, oavsett om det är giltig eller ogiltig frånvaro, kompenseras inte i undervisningstid.

Elev som på sin ordinarie skola har extra anpassningar, särskilt stöd eller studiehandledning på modersmål ska erbjudas samma stöd på sommarskolan. Elever som deltar har även tillgång till skolsköterska och kurator under verksamhetstiden. Skolskjuts ska erbjudas elever som deltar i sommarskola utifrån kommunens skolskjutsregler.

Elever i årskurs 8 kan visa sin progression i efterföljande terminsbetyg. Uppnådda resultat kommer att meddelas ordinarie undervisande lärare i ämnet. Elever i årskurs 9 får sitt slutbetyg i samband med läsårsavslutningen. Detta slutbetyg kan inte ändras efter undervisning i sommarskola utan prövning.

Prövning sker i anslutning till sommarskola och erbjuds de elever som deltagit i respektive ämnen. Prövningen sker på samtliga delar av kunskapskraven och i samtliga betygssteg.

Elever som fågelvägen har minst tre km till skolan där undervisningen bedrivs erbjuds busskort. Ordinarie skola ordnar busskort.

Vid frågor kontaktas ansvariga rektorer för årets sommarskola:

  • Charlotta Malmberg, åk 7–9 rektor Vikenskolan
  • Vera Wadströmer, åk 7–9 rektor, Jonstorpsskolan

Du når rektorerna via servicecenter på 042–33 71 00

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: