Sommarskola

Sommarskolan erbjuds elever i årskurs 8 och 9 i Höganäs kommun. Den är frivillig och ger elever, som riskerar att inte uppnå behörighetskraven för gymnasiet, möjlighet till extra undervisning under sommarlovet.

Det är elevens ordinarie skola som ordnar sommarskola. Beroende på hur många ämnen en elev läser kan skoldagen se olika ut.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Telefon servicecenter
042-33 71 00

Elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte uppnå behörighetskraven till nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Alla elever som efter årskurs 8 eller 9 uppfyller förutsättningarna ska erbjudas sommarskola oavsett möjlighet att nå kunskapskraven.

Det är rektor på elevens ordinarie skolenhet som i samråd med undervisande lärare och specialpedagog avgör om eleven ska erbjudas sommarskola. Endast elever som inte uppnår lägsta betygsnivå, E, erbjuds sommarskola. Rektors beslut går inte att överklaga.

Sommarskolan är frivillig och ett erbjudande till de elever som uppfyller förutsättningarna. Elevens vårdnadshavare, med hänsyn till elevens synpunkter, tackar ja eller nej till erbjudandet. Om vårdnadshavaren tackat ja till sommarskola är eleven skyldig att delta i verksamheten.

Giltig frånvaro är ledighet eller frånvaro som vårdnadshavare meddelat till exempel sjukdom via lärplattformen. Sommarskolan kan avbrytas i förtid om syftet med undervisningen uppnås på kortare tid. Elever som är frånvarande från sommarskola, oavsett om det är giltig eller ogiltig frånvaro, kompenseras inte i undervisningstid.

Elev som på sin ordinarie skola har extra anpassningar, särskilt stöd eller studiehandledning på modersmål ska erbjudas samma stöd på sommarskolan. Elever som deltar har även tillgång till skolsköterska och kurator under verksamhetstiden. Skolskjuts ska erbjudas elever som deltar i sommarskola utifrån kommunens skolskjutsregler.

Elever i årskurs 8 kan visa sin progression i efterföljande terminsbetyg. Uppnådda resultat kommer att meddelas ordinarie undervisande lärare i ämnet. Elever i årskurs 9 får sitt slutbetyg i samband med läsårsavslutningen. Detta slutbetyg kan inte ändras efter undervisning i sommarskola utan prövning.

Prövning sker i anslutning till sommarskola och erbjuds de elever som deltagit i respektive ämnen. Prövningen sker på samtliga delar av kunskapskraven och i samtliga betygssteg.

Vid frågor kontaktas rektorer på respektive skola.

Du når rektorerna via servicecenter på 042–33 71 00

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: