Ansökan om ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt från grundskolan måste du skriftligen ansöka om ledighet. Ansökan ska lämnas till ditt barns skola i god tid före den önskade ledigheten.

I Sverige råder skolplikt vilket innebär att det är obligatoriskt för elever från förskoleklass och upp till årskurs 9 att vara i skolan. Skolorna ska därför vara restriktiva med att bevilja ledighet.

Om ditt barn ändå behöver vara ledigt från skolan så måste du skriftligen ansöka om ledighet. Ansökan om ledighet ska lämnas till ditt barns skola i god tid före den önskade ledigheten så att skolan har möjlighet att göra en enskild bedömning. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter, till exempel för att delta vid en begravning.

Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Begreppet ”synnerliga skäl” betyder att det måste finnas mycket starka skäl för att ledigheten ska kunna beviljas. Många gånger kan detta behöva styrkas av någon annan än vårdnadshavarna, exempelvis läkare, psykolog eller kurator. Semesterresor anses vanligtvis inte som en giltig orsak till frånvaro. Eleverna har flera skollov då semesterresor i stället kan bokas in.

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland annat tas det hänsyn till frånvarons längd, elevens studiesituation, möjlighet att kompensera förlorad undervisning och hur angelägen ledigheten är. Innan ansökan om ledighet görs, tänk på att det finns många moment i undervisningen som inte kan ersättas med studier på egen hand eller med uppgifter som tas med på semestern.

Beslut som fattas om ledighet kan inte överklagas.

Ansökan om ledighet ska göras skriftligt via blanketten nedan efter samtal med mentor/klasslärare/ klassföreståndare. Lämna in blanketten till skolan senast 14 dagar före begärd ledighet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: