Grundskola – vanliga frågor och svar

Här har vi listat vanliga frågor och svar gällande grundskolan.

Kommunen som barnet är i folkbokförd i ska enligt skollagen ordna utbildning för alla barn som har rätt att gå i grundskolan. Vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn, inom hela kommunen, inte bara i den kommundel eller stadsdel där eleven bor.

Du uppdaterar ditt barns kontaktuppgifter under denna e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats på varje skola. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när den placerar en elev på en skola.

Vårdnadshavarens önskemål om placering på en viss skola får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skola nära hemmet (närhetsprincipen). Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skola som ligger närmast hemmet. När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder måste kommunen bedöma vilka elever som har mest rätt till en plats på skolan.

Ansökan eller byte av skola gör du i vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. E-tjänsten gäller inflyttning, utflyttning, byta grundskola inom kommunen eller byta från kommunal till fristående. Val av förskoleklass görs januari–februari varje år inför att barnen ska börja förskoleklass.

Elever som önskar byta skola under läsåret kan få göra det i mån av plats. För att hantera ansökningar likvärdigt och för att underlätta övergång till ny skola sker byten vid bestämda tillfällen under läsåret.

För att börja ny skola vid/efter gäller ansökningsperiod

För att börja ny skola vid/efter

Gäller mellan:

Skolstart

1 april–15 maj

Höstlov

1–15 september

Vårterminsstart

1–15 november

Påsklov

1–15 februari

Besked om den önskade placeringen lämnas cirka tre veckor efter ansökningsperiodens slut. Om elevens önskemål om ny skola kan tillgodoses, avslutas placeringen på nuvarande skola. Den placeringen blir då direkt tillgänglig för en annan elev. Om eleven inte får plats på någon av de sökta skolorna får eleven fortsätta på sin nuvarande skola.

Båda vårdnadshavarna måste vara överens och godkänna ansökan om byte med e-legitimation.

Skolbyte utanför bytesperioder:

  • Skolbyte på grund av flyttning
  • Elev från annan kommun som vill gå i skola i Höganäs
  • Byte mellan fristående och kommunal skola

Höganäs kommuns riktlinjer för skolsök och skolbyte.

Det år ditt barn fyller 6 år ska du aktivt ansöka om en plats för ditt barn på en kommunal eller en fristående skola.

I ansökan anger du tre alternativ i prioriteringsordning. E-tjänsten är öppen mellan 15 januari och 16 februari. Ansökan om förskoleklass gör du via e-tjänst på kommunens hemsida, läs mer under val av förskoleklass.

För att varje elev ska känna sig trygg på sin skola arbetar varje kommunal grundskola med elevhälsa. På varje skola finns ett lokalt elevhälsoteam (EHT). Teamet arbetar tillsammans med skolans övriga personal, elever och vårdnadshavare för att främja elevernas lärande och hälsa. Arbetet ska, enligt skollagen (2 kap 25 §), främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Du som har långt till din anvisade skola kan ha rätt till busskort till linjetrafik eller kommunal skolskjuts – läs mer här.

Elever som har ett annat modersmål än svenska kan få undervisning i sitt modersmål i skolan. För närvarande finns undervisning på 18 olika språk i Höganäs kommun.

För att ett språk ska erbjudas krävs minst fem elever och att lämplig lärare finns att tillgå. Eftersom eleverna kan komma från olika skolor i kommunen sker inte alltid undervisningen på elevens hemskola. Vårdnadshavarna står för transporten till och från modersmålsundervisningen. Modersmål är ett eget ämne i grundskola och gymnasium.

Målet är att hjälpa barn och ungdomar att utveckla sitt språk och lära sig mer om den egna kulturen – läs mer här.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: