Svenska som andraspråk

Elever i skolan läser antingen svenska eller svenska som andraspråk. Det är lika mycket undervisningstid i båda ämnena. Ett betyg i svenska som andraspråk är lika mycket värt som ett betyg i svenska och ger behörighet att söka till gymnasieskolans alla program.

De barn som behöver undervisning i svenska som andraspråk har rätt att få den. Även om svenska är barnets starkaste språk kan barnet behöva undervisning i svenska som andraspråk.

Ur skolförordningens 5 kap:

14 § Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för:

  • Elever som har ett annat språk än svenska som modersmål.
  • Elever som har svenska som modersmål och som har tagits in
    från skolor i utlandet.
  • Invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare.

Att växa upp med flera språk är en stor fördel. Barn som kan flera språk använder de olika språken på olika sätt och i olika sammanhang. Barnen kanske också pratar olika språk med olika personer.

Undervisningen i ämnet svenska utgår ifrån att barnen pratar flytande, uttalsmässigt och grammatiskt korrekt svenska när de börjar skolan. Barn som har svenska som modersmål kan ungefär 8 000–10 000 ord när de är 7 år. Dessa barn har alltså redan en språklig bas på svenska som de kan bygga vidare på i skolan.

Barn som har vuxit upp med flera språk har inte alltid fått samma
möjligheter att utveckla en språklig bas på svenska innan de börjar skolan.

Svenska som andraspråk är ett ämne både för nybörjare och för barn som kommit längre i sin svenska språkutveckling.

Det är väldigt viktigt att alla barn utvecklar ett rikt och varierat svenskt språk i både tal och skrift. Det betyder att barnet ska kunna använda svenska språket på många olika sätt i många olika sammanhang. Det kan gå fort att lära sig ett vardagsspråk men för att utveckla kunskaper i skolan behöver barnet ett starkt svenskt språk.

Underlaget för bedömning kan samlas in genom kartläggning av elevens tal-, läs- och skrivförmåga. Bedömningsunderlag kan även samlas in genom den fortlöpande dokumentation lärare gör i undervisningen.

Inom utbildningsförvaltningen använder vi nedanstående bedömningsunderlag:

  • Läser text tillsammans med eleven och pratar om innehållet
  • Samtalar med eleven om bilder eller händelser
  • Analysera elevens skrivförmåga (om eleven kan skriva)
  • Gör olika ord- eller läsförståelsetester

Den information som vi samlar in genom språkutvecklingsanalysen ligger till grund för bedömningen om ditt barn behöver undervisning i svenska som andraspråk.

Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk för en elev och omprövar beslutet varje år. Du som förälder har rätt att få information om ditt barns språkutveckling.

Elever som läser svenska och svenska som andraspråk gör samma nationella prov i åk 3, 6 och 9. Det är vissa saker som skiljer sig åt när lärarna bedömer proven men alla elever i svenska skolan gör samma prov. Kraven är lika höga men något olika.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: