Skolplikt och utlandsvistelse

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Om du flyttar utomlands ska du anmäla det till Skatteverket. Då upphör skolplikten. Om du ska vara folkbokförd i Sverige under utlandsvistelsen ska du skicka in anmälan om varaktig utlandsvistelse alternativt ansöka om fullgörande av skolplikten på annat sätt. Kortare ledighet kan beviljas av rektor på skola.

Anmälan om varaktig vistelse

Du som är vårdnadshavare till barn som ska flytta utomlands men fortsatt ska vara folkbokförda i Höganäs kan anmäla varaktig utlandsvistelse.

Det är inte möjligt att ange exakt hur lång en vistelse ska vara för att anses som varaktig, men en tumregel är minst sex–nio månader.

Uppgifterna i anmälan ska styrkas med handlingar som visar att utlandsvistelsen är varaktig.

Efter att du skickat in anmälan

Om utlandsvistelsens bedöms som varaktig fattas beslut om att barnets skolplikt upphör. Barnet skrivs då ut från sin skola i Höganäs. När barnet kommer tillbaka till Sverige har barnet åter skolplikt. Du som vårdnadshavare är då skyldig att ansöka om en ny skolplats. Det finns ingen garanti för att barnet placeras på den skola som barnet tidigare var inskriven på.

Fullgöra skolplikten på annat sätt

I undantagsfall kan eleven fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie svensk grundskola, exempelvis under en tillfällig period utomlands. Höganäs kommun har ett stort ansvar för att elever fullgör sin skolplikt. Innan beslut kan fattas om att en elev får fullgöra skolplikten på annat sätt än i den ordinarie skolan krävs därför en grundlig utredning. Det är därför viktigt att du som vårdnadshavare lämnar in ansökan i god tid. Det kan ta flera månader att få beslut. Tänk på att om ni åker utomlands innan ni har fått ett beslut kommer det att innebära att ert barn har ogiltig frånvaro från skolan.

För att kunna göra en prövning och fatta beslut i det enskilda ärendet ska ni skicka information om följande:

  • den alternativa skolgången – som ska vara ett fullgott alternativ och motsvara den utbildning och de mål som erbjuds i den ordinarie grundskolan
  • hur kommunen kan få insyn i elevens alternativa skolgång
  • synnerliga skäl för den alternativa skolgången, utifrån elevens enskilda behov.

Mer information om kriterierna finns i blanketten. Alla tre kriterier måste vara uppfyllda för att en ansökan ska kunna beviljas.

Beslut om att fullgöra skolplikt på annat sätt

Ett godkännande beslut om att få fullgöra skolplikten utanför ordinarie grundskola kan som längst gälla för ett år i taget. Ändras förutsättningarna kan kommunen återkalla beslutet.

Kostnader för utbildning utomlands

Höganäs kommun ger inte ersättning för grundskolekostnader som uppkommer i ett annat land.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: